Utveckla ditt kunnande

Helsingfors stad stödjer på många olika sätt utvecklingen kompetensen att använda digitalisering och informationsteknik i undervisning och studier inom sektorn för fostran och utbildning. Kunskapstillväxten sker allt mera som en del av det dagliga arbetet, nära fostran, utbildning och studier i daghem, skolor och läroanstalter.


Digi.hel.fi-kompetensnivåer och edu.hel.fi-kompetensmärken

Undervisningspersonalens och rektorernas digitala kompetens fastställs utifrån tre digi.hel.fi-färdighetsnivåer. Målet inom sektorn är att hela undervisningspersonalen före slutet av 2019 når den första färdighetsnivån, 90 procent den andra och 20 procent den tredje nivån. Målsättningarna fastställs i Digitaliseringsprogrammet för sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors:

hel.fi 1: Grundfärdigheter i att använda informationsteknik i undervisningen
hel.fi 2: Fördjupade färdigheter i att använda informationsteknik i undervisningen
hel.fi 3: Färdigheter i att utveckla och utbilda användningen av informationsteknik i undervisningen

Färdigheten verifieras med kompetensmärken. Edu.hel.fi-kompetensmärkena stämmer överens med målsättningarna för digi.hel.fi-kompetensnivåerna och avläggandet av dem bygger på bevisad färdighet att tillämpa kunnandet i undervisnings- och studiesituationer. Märkena beviljas av den egna beviljarsammanslutningen vars medlemmar har avlagt kompetensmärkena på alla tre nödvändiga nivåer. Chefen bekräftar avlagda nivåer. Läs mer om edu.hel.fi-kompetensmärkena och beviljandet av dem här.


Digi.hel.fi-utbildningar

Utbildningen som ordnas centraliserat förbereder personalen för digi.hel.fi-kompetensnivåerna. Utbildningarna planeras så att undervisningspersonalen efter en avlagd utbildning kan tillämpa den erhållna kompetensen i det egna arbetet och verifiera sin kompetens med kompetensmärken.

De centraliserade utbildningarna gäller fördjupad kompetens och färdigheter i att utveckla och utbilda. Tutorer och mentorer utbildades inom särskilda projekt avseende färdigheter att utveckla och utbilda. Grundläggande utbildning ges i teknisk och pedagogisk användning av elektroniska lärmiljöer och applikationer på skolnivån.

Att avlägga märkena kräver dock inte utbildning utan läraren kan redan ha den nödvändiga kompetensen eller så kan han eller hon skaffa sig kompetensen på ett annat sätt: genom självstudier, med stöd av nätverk av skolutvecklare eller genom att lära genom att göra i innovativa utbildningsprojekt.


Verksamhet med utvecklingslärare, tutorlärare, mentorer och coacher

Kompetensutvecklingen stöds av nätverk av skolutvecklare. De täcker hela staden och samtliga utbildningsnivåer. Utvecklingslärarna är verksamma i hela staden, tutorlärarna erbjuder hjälp i den egna skolans vardag, mentorerna assisterar i gymnasier och coacherna medverkar i utvecklingsverksamheten inom yrkesutbildningen.

 

Utvecklingslärare

Nätverket av utvecklingslärare främjar ett nytt slags lärande i Helsingfors. Nätverket består av lärare inom småbarnspedagogiken, i den grundläggande utbildningen och i gymnasier i staden som tillsammans med andra lärare, elever och studerande driver undervisningsreformen vidare. I fem team finns totalt cirka 50 lärare som utvecklar, skapar partnerskap och delar med sig av god praxis. Daghemsföreståndare, rektorer och tutorlärare kan beställa skol- och läroanstaltsspecifika utbildningar av expertlärarna.

 

Utvecklingslärarna har delats in i fem team:

Teamet för lärmiljöer, teamledare Tommi Tiittala
Teamet för fenomenbaserad inlärning, teamledare Ilona Taimela
Teamet för språk, kommunikation och förmåga att tänka, teamledare Milla Käkelä
Teamet för portfolioinlärning, utvärdering och mångsidig kompetens, teamledare Auli Saarinen
STEAM-teamet (S = Science, T = Technology, E = Engineering, A = Arts, M = Mathematics), teamledare Suaad Onniselkä

 

Tutorlärare, mentorer och coacher

Det finns 1–4 tutorlärare i varje grundskola som digipedagogiskt stöd för kollegorna. I varje gymnasium finns det två digipedagogiska stödpersoner och de kallas mentorer. Inom yrkesutbildningen deltar coacher i utvecklingen av digipedagogiken. Tutorer, mentorer och coacher utbildas centraliserat och bildar ett nätverk som delar med sig av och utvecklar kompetens. Gymnasiementorerna har också bildat nätverk med mentorerna i Esbo och Vanda.