Elevens digitala lärstig, åk 7 - 9 (Magiker)

Oppijan digipolku, 7.-9. luokat

Praktiska färdigheter

 • Jag kan använda olika kontorsprogram och molntjänster mångsidigt och ändamålsenligt (t.ex. Word/Docs, PowerPoint/Slides, Teams/Classroom). 11
 • Jag kan använda något bildbehandlingsprogram (t.ex. Gimp, Pixlr). 12
 • Jag förstår olika programs allmänna användar- och funktionslogik.
 • Jag kan identifiera olika filtyper, namnge filer på ett ändamålsenligt sätt och gruppera dem på ett logiskt sätt (filhantering).
 • Jag förstår principerna för algoritmiskt tänkande och kan skapa egna program på ett textbaserat programmeringsspråk. 13
 • Jag är insatt i hur robotar fungerar och deras betydelse i samhället.
 • Jag kan skapa en digital portfolio i olika lärmiljöer och lägga till eller infoga olika typer av element i portfolion. 14
Oppijan digipolku, 7.-9. luokat, Käytännön taidot

Ansvarsfull och trygg användning

 • Jag kan agera tryggt och uppföra mig på nätet.
 • Jag vet vilka följder ansvarslös och olaglig verksamhet kan ha. 15
 • Jag förstår begreppen datasekretess och upphovsrätt och kan agera enligt dem. Jag förstår vad plagiering innebär.
 • Jag vet att viktiga filer bör säkerhetskopieras och skyddar mig mot eventuella datasäkerhetsrisker.
 • Jag kan se till att jag arbetar hälsosamt och ergonomiskt.
Oppijan digipolku, 7.-9. luokat, Vastuullinen ja turvallinen käyttö

Tillämpande, undersökande och kreativa arbetssätt

 • Jag kan söka information mångsidigt och länka datakällor till mitt arbete.
 • Jag kan bedöma tillförlitligheten hos olika källor på nätet och kritiskt jämföra källorna med varandra.
 • Jag kan använda mig av teknologi som verktyg för att uttrycka mig och välja ändamålsenliga digitala uttrycksformer.
 • Jag kan använda en elektronisk portfolioplattform, sätta upp mål där och följa upp hur målen förverkligas.
 • Jag förstås principerna för hur internet och sociala medier fungerar samt deras betydelse i dagens värld.
 • Jag kan tolka och bedöma olika medietexter och själv producera innehåll i exempelvis sociala medier.
 • Jag kan använda mig av digitala verktyg och metoder för växelverkan i och utanför skolan. 16
Oppijan digipolku, 7.-9. luokat, Soveltava ja tutkiva työskentely

Fotnoter

11 Exempelvis textbehandling, presentationsgrafik, kalkyl- och ritprogram:

 • behärskar textbehandlingsprogrammets fördjupade funktioner på ett mångsidigt sätt (t.ex. innehållsförteckning, hänvisningar, källförteckning, sidhuvud och sidfot, matematiska formler)

 • behärskar kalkylprogrammets funktioner på ett mångsidigt sätt (t.ex. enkla kommandon (medelvärde, räkna, summa), hantering och presentation av statistik, diagram)

12 T.ex. att ändra storleken, redigera färger, kombinera bilder

13 Algoritm: En detaljerad beskrivning av hur en uppgift eller process ska utföras och av vilka delar den består (t.ex. matrecept är algoritmer).

14 Att skapa en portfolio i t.ex. Sites, Classroom eller andra miljöer samt bädda in och ladda upp videofiler, bilder eller text.

15 Esim. https://nettinappi.fi/tietoalue/netti-ja-media/

16 Exempelvis gemensamma projekt och bedömning av dem, i samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer samt förståelse för betydelsen av samarbetsbaserat arbete och fördelningen av olika arbetsuppgifter i digitala samprojekt.