Elevens digitala lärstig inom grundskolan

Oppijan digipolku, bannerikuva

 

Elevens digitala lärstig inom den grundläggande utbildningen stöder uppnåendet av de mål som ställts upp för elevernas digitala kompetens i läroplanen (kap. 3.3.5)

Kompetensmålen för lärstigen är indelade i nivåer enligt årskurserna:

På varje nivå har målen delats in i tre klasser:

  • praktiska färdigheter
  • ansvarsfull och trygg användning
  • tillämpande, undersökande och kreativa arbetssätt

Kompetensmålen har beskrivits ur ett perspektiv som möjliggör självbedömning för eleven.

Skolorna eller enskilda lärare kan om de så vill utnyttja den digitala lärstigen för att främja sina elevers digitala kompetens.

Den digitala lärstigens kompetensmål kan användas direkt i bl.a. itslearning-lärmiljön och OmaOps-verktyget.

Elevens digitala lärstig, kompetensmålen