Pedagogiska mål

 

Läro- och liknande planer

Fostran, undervisning och utbildning baseras på planer som utarbetats utifrån nationella grunder:

 

Stadsstrategi och bindande mål

All verksamhet styrs också av Helsingfors stadsstrategi 2017-2021 och relaterade strategiska flaggskeppsprojekt

och åtgärdprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Dessutom styrs verksamheten av branschens resultatbudget som ingår i stadens årliga budget, med bindande och prestationsbonusmål.

 

Lärstigarna

Branschen har flera lärstigar som kompletterar målen inom läro- och liknande planerna, t.ex.

  • Kulturstigen inom grundskolan bjuder på evenemang, konst, böcker, fester, teater och till och med cirkus för eleverna. I kulturstigen finns det ett förslag för varje årskurs.
  • Elevens digitala lärstig inom grundskolan syftar till att förenhetliga elevernas digitala kompetens och att synliggöra målen för den digitala kompetensen årskurshelhetsvis.