Innovativa försök

Helsingfors stad gör det möjligt för alla daghem, skolor och läroanstalter att utveckla en egen digital verksamhetskultur och komma med idéer om hur skolans struktur och pedagogiska lösningar kunde se ut i framtiden.


Innovativa försöksskolor

Digitaliseringsprogrammet för sektorn för fostran och utbildning baserar sig på så kallad agil eller lättrörlig utveckling och på innovativa försök som initieras av elever eller lärare i varje skola. I spetsen för den innovativa utvecklingen går försöksskolor vars goda praxis har visat sig fungerande och tillämpbara även i alla andra skolor. Under läsåret 2016–2017 inleddes innovativa försök med ny pedagogik och digitalisering i cirka 70 skolor och läroanstalter. Varje försöksskola fokuserar på ett utvecklingstema.

Fenomenbaserad skola

Avsikten är att forska i stora fenomen som existerar i den verkliga världen (t.ex. människan, EU, media osv) där många olika läroämnen på ett naturligt sätt kan kombineras. Fenomenen analyseras tillsammans och de lärande bygger upp information om dem med hjälp av läraren.

 

Portfolioskola

Eleverna samlar in, behandlar och producerar information för sin egen elektroniska portfolio, lik en elektronisk skolväska eller mapp. Detta gör det möjligt att åskådliggöra elevens inlärningsprocess och utveckling.

 

Skola utan skolböcker

Under undervisningen och inlärningen används läro- och annat material i elektronisk form. Elektroniska material kan förutom text också bestå av till exempel animationer, videoklipp, simulationer och multimediapresentationer.

 

Pulpetfri skola

Klassrummen och andra lärorum har förvandlats till modernt utrustade arbetsmiljöer där eleverna inte längre sitter i rader. Inlärningsmiljön utvidgas också till att omfatta samhället utanför skolbyggnaden.

 

Skolfri skola

Inlärningen organiseras inte enligt traditionella mönster med klassrum, läsordningar och årskurser. Inlärningen kan ske genom till exempel verkstäder, projekt eller till exempel inom den yrkesinriktade utbildningen genom att skapa övningsföretag. Skolans eget innovativa, systematiska utvecklingsobjekt som alla lärare och studerande deltar i att utveckla.


Oivalluksia esiopetuksesta varhaiskasvatukseen (Insikter från småbarnpedagogik till förskola)

Enheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har under 2015–2018 genomfört projektet Oivalluksia esiopetuksesta varhaiskasvatukseen. Tillsammans med personalen inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken har man tagit fram verksamhetssätt och lärmiljöer som stärker barnens delaktighet och använder sig av data- och kommunikationsteknik samt stärkt förskolelärarnas mediepedagogiska kompetens och utvecklingen av barnens multilitteracitet.