Den digitala handlingsplanen

Inom sektorn för fostran och utbildning innebär digitaliseringen främst en ändring i verksamhetskulturen och verksamhetssätten. Det är fråga om en övergripande, systemisk förändring där fokus ligger på att förnya pedagogisk praxis och approacher.

I den nya planen för småbarnspedagogik, de förnyade examensgrunderna inom yrkesutbildningen samt i de nya läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen framhävs den lärandes aktiva roll och mångsidiga kompetens som behövs i framtiden. Målet är att möjliggöra god inlärning och uppväxt för alla barn, unga och vuxna.

Teknologin ska ge mervärde i uppväxt- och inlärningsprocessen. Den digitala teknologin integreras smidigt i inlärningen och verksamheten. Hela staden tjänar som lärmiljö.

Åtgärder
I och med organisationsreformen i Helsingfors stad kombineras olika digitaliseringsprogram som omfattas av sektorn för fostran och utbildning till ett gemensamt program för sektorn under 2018.

De viktigaste åtgärderna är följande:

  1. Utveckling av kompetenserna, verksamhetskulturen och ledningen

Personalens kompetens stärks och utvecklas så att alla har den kompetens och de verktyg som genomförandet av digitaliseringen kräver. I den nya Digi.hel.fi-referensramen, som utvecklats för Helsingfors utifrån referensramen för den riksomfattande kompletterande utbildningen Ope.fi, fastställs den digitala kompetensen för undervisningen och den pedagogiska ledningen. Detta arbete har gjorts tillsammans med lärare och rektorer.

  1. Innovativa pedagogiska försök

Under läsåret 2016–2017 inleddes innovativa försök med ny pedagogik och digitalisering i cirka 70 skolor och läroanstalter. Målet är att göra det möjligt för alla skolor att utveckla en egen digital verksamhetskultur och att komma med idéer om hur skolans struktur och pedagogiska lösningar i framtiden kunde se ut samt att få skolorna att dela med sig av sin kompetens.

Enheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har genomfört projektet Oivalluksia esiopetuksesta varhaiskasvatukseen för insikter om förskoleundervisning och småbarnspedagogik. Tillsammans med daghemmens personal har man tagit fram nya verksamhetssätt som stärker barnens delaktighet. Tyngdpunkten ligger i multilitteracitet och naturlig användning av ny teknologi.

  1. Lärmiljöer och digitala material

Hela staden tjänar som lärmiljö. Fysiska lär- och verksamhetsmiljöer utvecklas i samarbete med skolor, läroanstalter och daghem. 

Det finns ett expertnätverk med cirka 40 lärare i Helsingfors som har i uppgift att utveckla och modellera nya slags pedagogiska verksamhetssätt och verktyg. En del av deras arbetstid har reserverats för utveckling och utbildning av andra lärare. Helsingfors stad utvecklar verktyg för digitalt lärande i samarbete med företag och universitet.

  1. Utveckling av ett datasystem som stödjer verksamheten

Digitaliseringen av fostran och utbildning kräver en förändring i verksamhetskulturen, som i sin tur förutsätter en fungerande digital miljö och ett heltäckande digitalt system för undervisning och inlärning. En annan viktig aspekt är behovet att skapa ett enhetligt och användbart datalager med information samt öppna gränssnitt till nationella system, till exempel det nationella Registret för verifierat kunnande (TOR).

  1. IT-verktyg för lärare och studerande

Trådlösa nätverk i skolor, läroanstalter och inom småbarnspedagogiken. Alla lärare får bärbara datorer. Antalet bärbara datorer avsedda för elever och studerande ökas enligt följande:

  • Det ska finnas digitala verktyg i alla grupper inom småbarnspedagogiken.
  • I årskurserna 1 och 2 ska antalet datorer motsvara 50 procent av eleverna.
  • I årskurserna 3–6 ska antalet datorer motsvara 75 procent av eleverna.
  • I årskurserna 7–9 ska det finnas en dator för alla elever.
  • Nytt koncept för installationstjänsterna och supporten för IT