Innovatiiviset kokeilut

Helsingin kaupunki voimauttaa kaikki päiväkodit, koulut ja oppilaitokset kehittämään omaa digitaalista toimintakulttuuriaan sekä innovoimaan tulevaisuuden koulun rakenteita ja pedagogisia ratkaisuja.

 

pienet oppilaat

Innovatiiviset kokeilukoulut

Koulutuksen ja opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen perustuu ketterään kehittämiseen, oppilas- ja opettajalähtöisiin innovatiivisiin kokeiluihin jokaisessa koulussa. Innovatiivisen kehittämisen etunenässä kulkevat kokeilukoulut, joissa kehitetyt hyvät käytänteet toimivat ja ovat myös kaikkien muiden koulujen käytettävissä. Lukuvuonna 2016–17 käynnistyi uuden pedagogiikan ja digitalisaation innovatiiviset kokeilut yhteensä noin 70 koulussa ja oppilaitoksessa. Kukin kokeilukoulu keskittyy yhteen kehittämisteemaan.


Ilmiöpohjainen koulu

Tarkastelun kohteena ovat todellisen maailman kokonaisvaltaiset ilmiöt (esim. ihminen, EU, media jne.), joissa yhdistyvät luontevasti eri oppiaineet. Ilmiöitä analysoidaan yhdessä ja oppijat tuottavat niistä tietoa opettajan ohjaamana.


Portfoliokoulu

Oppilaat keräävät, käsittelevät ja tuottavat tietoa omaan sähköiseen portfolioonsa, joka on ikään kuin sähköinen koulureppu tai kansio. Näin oppilaan oppimisprosessi ja kehittyminen tulevat näkyväksi.


Oppikirjaton koulu

Opetuksessa ja oppimisessa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja ja aineistoja. Sähköiset materiaalit voivat olla tekstin lisäksi esimerkiksi animaatioita, videoita, simulaatioita tai multimediaesityksiä.


Pulpetiton koulu

Luokkiin ja oppimisen eri tiloihin on rakennettu kalusteiltaan moderni työskentelyympäristö, oppilaat eivät istu enää riveissä. Oppimisympäristö myös laajenee koulurakennuksesta ympäröivään yhteiskuntaan.


Kouluton koulu

Oppiminen ei ole organisoitu perinteisin oppitunnein, lukujärjestyksin tai luokkien mukaan. Oppiminen voi olla esimerkiksi työpajamaista, projektioppimista tai vaikkapa ammatillisessa koulutuksessa harjoitusyrityksessä toimimista. Koulun oma innovaatio Koulun oma innovatiivinen, systeeminen kehittämiskohde, jossa kaikki opettajat ja oppijat ovat mukana.

test1

Oivalluksia esiopetuksesta varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä on toteutettu vuosina 2015-2018 Oivalluksia esiopetuksesta varhaiskasvatukseen -hanketta. Yhdessä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa on kehitetty lasten osallisuutta vahvistavia, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistettu varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä.