STEAM @ Stadi -oppimispolku

STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issä korostuu yhteistyö eri oppiaineiden/tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehitetään eheää STEAM @ Stadi -oppimispolkua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön, myös monipuolinen vapaa-ajan tarjonta huomioiden. Oppimispolun kehittämiseen kytkeytyy myös kasvatus- ja opetushenkilöstön STEAM-pedagogisen osaamisen kehittäminen.

Miksi STEAM-pedagogiikkaa?

Suomalaiset nuoret osaavat matematiikkaa ja luonnontieteitä hyvin kansainvälisesti vertailtuna. Mutta matemaattiset, luonnontieteelliset ja teknologiset alat tai niiden opiskelu eivät lukuisten selvitysten mukaan kiinnosta tarpeeksi monia nuoria. Tämä on haaste, koska tarvitsemme koko Euroopassa nykyistä enemmän näiden alojen osaajia kestävyysvajeen ratkaisemiseksi ja kestävän tulevaisuuden varmistamiseksti. STEAM on yksi ratkaisu uudistaa erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetusta ja opiskelua nykyistä merkityksellisemmäksi ja innostavammaksi.

STEAM-pedagogiikan päämääriä ja piirteitä

STEAM on akronyymi sanoista science (luonnontieteet), technology & engineering (teknologiset ja insinöörialat), arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja mathematics (matematiikka).

STEAM-pedagogisella lähestymistavalla pyritään eheyttämään opetusta ja opiskelua oppiaineiden rajojen ylitse. Lähestymistavassa korostetaan tavoitteita sekä oppijoiden kysymyksiä ja kiinnostuksenkohteita oppimisprosessin lähtökohtina. Yhteisöllisyyttä korostavassa oppimisprosessissa painottuvat kontekstuaalisuus, tutkiva ote sekä tutkimisen ja ajattelun taidot. Oppiminen on mm. toiminnallista, ilmaisullista, pelillistä, tarinallista tai kaikkea tätä. Oppimisen prosessi tehdään näkyväksi. Etenkin taito- ja taideaineiden integrointi edistää kädentaitojen, luovuuden ja taiteellisen luomisprosessin merkitystä osana oppimisen kokonaisuutta. Tavoitteena on myös laaja-alaisen osaamisen, mukaan lukien mm. opiskelun taitojen kehittäminen.

Helsingissä koko kaupunki toimii oppimisympäristönä - monipuolisia oppimisympäristöjä hyödynnetään aktiivisesti. Yhteisöllistä tiedonrakentelua tukevia digitaalisia ratkaisuja ja oppimisteknologiaa hyödynnetään mielekkäästi ja monipuolisesti. Yhteistyössä muiden toimintayksiköiden - myös eri koulutusasteiden kanssa - sekä työelämän kanssa yhdessä kasvetaan kohti asiantuntijuutta ja omaksutaan erilaisten käytäntöyhteisöjen kulttuureja. Helsingin monimuotoisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä ollaan tietoisia myös kielistä vuorovaikutuksen osana ja erilaisten kulttuurien välittäjinä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia.

Oppimista edistetään joustavin ja yksilöllistetyin ratkaisun mahdollisuuksien mukaan. Jatkuva, kehittävä arviointi on monipuolista ja oppijoita eteenpäin kannustavaa. Oppiminen lisää oppijoiden hyvinvointia.

Oppijoiden toimijuutta vahvistavassa lähestymistavassa päämääränä ovat uudistavat, transformatiiviset kompetenssit sekä oppijoiden kyky muotoilla omaa ympäristöään ja tahto muuttaa maailmaa vastuullisesti vaikuttaen - olla mukana ratkaisemassa globaaleja haasteita varmistaaksemme kestävän tulevaisuuden.