STEAM @ Stadi

Robottiohjelmointia Vesalan peruskoulussa

 

STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issa korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden oppiasteiden ja työelämän kanssa.

Kaskossa yhteiskehitetään jatkuvasti opetus- ym. suunnitelmia täydentävää ja tukevaa STEAM @ Stadi -jatkumoa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja soveltuvin osin aina vapaaseen sivistystyöhön – myös monipuolinen vapaa-ajan tarjonta huomioiden. Tähän kytkeytyy myös kasvatus- ja opetushenkilöstömme STEAM-pedagogisen osaamisen kehittäminen.

STEAM-pedagogiikan päämääriä ja piirteitä

Suomalaiset nuoret osaavat matematiikkaa ja luonnontieteitä hyvin kansainvälisesti vertailtuna. Mutta matemaattiset, luonnontieteelliset ja teknologiset alat tai niiden opiskelu eivät lukuisten selvitysten mukaan kiinnosta tarpeeksi monia nuoria. Tämä on haaste, koska tarvitsemme koko Euroopassa nykyistä enemmän näiden alojen osaajia kestävyysvajeen ratkaisemiseksi ja kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. STEAM-lähestymistapa on yksi ratkaisu uudistaa erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetusta ja opiskelua nykyistä merkityksellisemmäksi ja innostavammaksi.

Taustalla ovat siis samat tavoitteet kuin Suomessa pitkään esillä olleessa LUMA-ajattelussa.

STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista science (luonnontieteet), technology & engineering (teknologiset ja insinöörialat), arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja mathematics (matematiikka).

STEAM-pedagogisella lähestymistavalla pyritään eheyttämään opetusta ja opiskelua oppiaineiden rajojen ylitse. Ilmiökeskeisessä lähestymistavassa korostetaan tavoitteita sekä oppijoiden kysymyksiä ja kiinnostuksenkohteita oppimisprosessin lähtökohtina. Yhteisöllisyyttä korostavassa oppimisprosessissa painottuvat kontekstuaalisuus, tutkiva ote sekä tutkimisen ja ajattelun taidot. Oppiminen on mm. toiminnallista, ilmaisullista, pelillistä, tarinallista tai kaikkea tätä. Oppimisen prosessi tehdään näkyväksi. Etenkin taito- ja taideaineiden integrointi edistää kädentaitojen, luovuuden ja taiteellisen luomisprosessin merkitystä osana oppimisen kokonaisuutta. Tavoitteena on myös laaja-alaisen osaamisen, mukaan lukien mm. opiskelun taitojen kehittäminen.

Helsingissä koko kaupunki toimii oppimisympäristönä – monipuolisia oppimisympäristöjä hyödynnetään aktiivisesti. Yhteisöllistä tiedonrakentelua tukevia digitaalisia ratkaisuja ja oppimisteknologiaa hyödynnetään mielekkäästi ja monipuolisesti. Yhteistyössä muiden toimintayksiköiden – myös eri koulutusasteiden kanssa – sekä työelämän kanssa yhdessä kasvetaan kohti asiantuntijuutta ja omaksutaan erilaisten käytäntöyhteisöjen kulttuureja. Helsingin monimuotoisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä ollaan tietoisia myös kielistä vuorovaikutuksen osana ja erilaisten kulttuurien välittäjinä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia.

Oppimista edistetään joustavin ja yksilöllistetyin ratkaisun mahdollisuuksien mukaan. Jatkuva, kehittävä arviointi on monipuolista ja oppijoita eteenpäin kannustavaa. Oppiminen lisää oppijoiden hyvinvointia.

Oppijoiden toimijuutta vahvistavassa lähestymistavassa päämääränä ovat uudistavat, transformatiiviset kompetenssit sekä oppijoiden kyky muotoilla omaa ympäristöään ja tahto muuttaa maailmaa vastuullisesti vaikuttaen – olla mukana ratkaisemassa globaaleja haasteita varmistaaksemme kestävän tulevaisuuden.

Jatkuvaa kehittämistä yhdessä ja osallistaen

Toimialan hallinnossa kehittämispalvelut koordinoi STEAM @ Stadi -jatkumon rakentamista ja yhteiskehittämistä eri oppiasteiden toimintayksiköiden henkilöstön ja oppijoiden kanssa.

Jatkuvassa, osallistavassa, pedagogiikan, osaamisen, toimintakulttuurin ja rakenteiden kehittämisen prosessissa toistuvat tarpeiden kartoitus, uusimman tutkimustiedon analyysi, tavoitteiden asettaminen, kokeileminen, onnistumisen reflektointi sekä toimiviksi todettujen tulosten levittäminen. Kehittämisen tueksi tuotetaan monipuolista tukimateriaalia.

Kehittämisen tulokset pyritään levittämään ja vakiinnuttamaan osaksi perustoimintaa huomioimalla ne mm. opetus- ym. suunnitelmien kehittämisessä, toimintayksiköiden rakenteiden kehittämisessä, oppimisympäristöjen suunnittelussa sekä digitaalisten palvelujen ja teknologisten välineiden käyttöönotossa.

Kehittämistä ovat sparraamassa toimialan useat sidosryhmät mm. kaupungin muilta toimialoilta, korkeakouluista, elinkeinoelämästä ja järjestöistä.

Liittyviä hankkeita

Olemme mukana useissa STEAM-/LUMA-aiheisissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa:

  • MiniDigi-hankkeessa (2019–2021) on kehitetty varhaiskasvatuksen luonto-, taide- ja liikuntapedagogiikkaa digitaalista teknologiaa niissä vahvasti hyödyntäen.
  • Toimi ja opi -hankkeessa (2019–2021) on tutkittu, miten lasten motoristen ja toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen on yhteydessä matemaattisten perustaitojen oppimiseen ja miten lapsen liikunnallinen aktiivisuus on yhteydessä tähän matemaattis-motoris-kognitiiviseen kehitykseen.
  • INNOPLAY-hankkeessa (2018–2021) on kehitetty varhaiskasvatukseen menetelmiä integroida käsityö-, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita leikin, tutkimisen ja ilmaisun avulla.
  • Growing Mind -ohjelmassa (2018–2023) kehitetään tutkimuspohjaisesti mm. pedagogisia työkaluja, joiden avulla pyritään tukemaan oppilaiden matematiikan oppimista.