Sähköinen portfolio oppilaan arvioinnin tukena

Tavoitteet

Portfolion käytön tavoitteena on Paloheinässä ollut tarjota jokaiselle koulun oppilaalle mahdollisuus reflektoida omaa oppimistaan ja tuoda sitä näkyväksi portfolion kautta. Tavoitteena on ollut myös oppimisen prosessiluonteen korostaminen.  

Oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla oppilaan omistajuus omaa oppimistaan kohtaan lisääntyy ja oppilas sitoutuu omaan oppimiseensa. Myös oman oppimisen arviointi sekä kyky arvioida itseään kehittyvät portfoliota kirjoittamalla.

 

Mitä tehtiin?

  • Yhteisten raamien sopiminen keskustelemalla  
  • Alustaksi valittiin o365-Teams 
  • Yhteisistä reunaehdoista sopiminen: kuinka usein oppimispäiväkirjaa kirjoitetaan (kaikilla muilla vähintään kolme kertaa lukukaudessa, ykköset kirjoittavat isompien oppilaiden avustuksella vain kevätlukukaudella) 
  • Portfoliota ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista tukemassa oppilaan itsearvioinnin väline Oppimisen talo

Miten tehtiin?

  • Järjestämällä koulutusta opettajille Teamsin haltuunottoon liittyen.  
  • Luomalla lukuvuoden alussa yhdessä kaikille oppilaille Teamsin Luokan muistikirja ja sinne erillinen oppimispäiväkirja-sivu.  
  • Koulun isommat oppilaat auttavat pienempiä oppilaita Teamsin käytössä.

Osallistujat

Kokeiluun osallistuivat kaikki koulun oppilaat ja opettajat. Oppilaat osallistuivat kokeiluun ikätasonsa mukaan. Esimerkiksi ykköset aloittivat kokeilun vasta kevätlukukauden puolella, muut pienemmät oppilaat kirjoittivat vähemmän / lyhyempiä tekstejä tai kuvauksia.

Arviointi

Opettajien kesken jaettiin kokemuksia ja kehitysehdotuksia. 

Materiaalit

Oppilaat kirjoittivat oppimispäiväkirjaa o365-ympäristön Teamsiin. Lisäksi oppilaan itsearvioinnin tukena oppilailla oli käytössä Oppimisen talo.  

Oppimisen taloa on voinut käyttää joko sähköisenä versiona tai vaihtoehtoisesti paperisena versiona.

 

Plussat

Oppilaat ovat oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla ja Oppimisen taloa käyttämällä kehittäneet omia taitojaan oman oppimisensa arvioinnissa. Tämä on lisännyt oppilaille mahdollisuuksia hahmottaa sekä omia vahvuuksiaan oppijana että omia kehityskohteitaan. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tukee jatkuvan arvioinnin ajatusta ja mahdollistaa oppimisen prosessin näkyväksi tekemistä.

Kehitettävää

Alamme lukuvuonna 2019-2020 viedä Paloheinän portfoliota uuteen suuntaan. Käytössä tulee edelleen olemaan o365 Teams, mutta alustan on tavoite toimia entistä paremmin arviointia tukevana välineenä. Lisäksi teemme yhdessä tavoitteet oppilaan ymmärrettäviksi ja ikätasoisiksi. Rakenne on kaikille sama ja tukee koko koulupolun ajan jatkuvan arvioinnin periaatetta näin ollen paremmin. 

Keräämme jokaisesta oppiaineesta oppilaan itsearviointia aiempaa monipuolisemmin ja pyrkimyksenä on luoda entistä kokonaisvaltaisempi kuva oppilaan oppimisesta.  

Lisäksi teetämme oppilailla jokavuotisen kouluviihtyvyyskyselyn nyt sähköisessä muodossa, jolloin kyselyn tulosten tulkinta ja seuranta helpottuvat.