Sähköinen portfolio lukuvuosiarvioinnin perustana

Esimerkki tavoitetaulusta

Tavoitteet

Tavoitteenamme on ollut kehittää yhtenäistä arviointikulttuuria, jossa erilaiset arviointitavat, jatkuva arviointi ja oma oppiminen saadaan tehtyä näkyväksi. Tavoitteena on kehittää portfoliota siten, että se palvelee opettajia ja oppilaita ja pystymme keräämään oppilaiden oppimista yksien kansien väliin.

Tavoitteena on lisätä ja kehittää oppilaiden aktiivista rooli oppijana, oppimisprosessin omistajuutta sekä uuden opetussuunnitelman mukaista arviointia.


Mitä tehtiin?

 • Yhteisen arviointifilosofian luominen keskustelemalla
 • Sovittiin yhteinen rakenne portfoliolle (sisältökirjasto, yhteistyötila ja oppilaan oma kansio)
 • Syksystä 2019 alustaksi valittiin O365 Teams
 • Sovittiin yhteinen tapa toteuttaa arviointia portfoliossa (aikataulu, oppilaan ja opettajan roolit)
 • Avattiin opetussuunnitelman tavoitteet oppilaille ymmärrettävään muotoon ja luotiin tavoitteista visuaalisia tavoitetauluja. Tavoitetaulut liitettiin oppilaan portfolioon sekä tauluiksi luokkien seinille
 • Sovittiin yhteinen tapa toteuttaa väliarvioinnit, jotka pohjautuvat portfolioon tuotettuun materiaaliin

Miten tehtiin?

 • Aktiivinen portfolion käyttö; kehittämistyön jatkuva toteutus, kokeilu ja arviointi

Osallistujat

Santahaminan koulussa kaikki oppilaat 1-6 lk. käyttävät portfoliota kaikissa oppiaineissa ja jokaisen oppiaineen arviointi tapahtuu portfoliossa. 

Arviointi

Santahaminan koulussa kaikki oppilaat 1-6 lk. käyttävät portfoliota kaikissa oppiaineissa ja jokaisen oppiaineen arviointi tapahtuu portfoliossa. 

Materiaalit

Käytämme Santahaminassa o365 Teams-sovellusta portfoliopohjana. Oppilaat käyttävät portfoliotyöskentelyyn lähinnä tietokoneita. Halukkaat ovat saaneet ladata omiin puhelimiinsa myös sovellukset.  

Plussat

 • Oppilaat kehittävät portfoliota tekemällä omia reflektointi- ja arviointitaitojaan. 
 • Oppilaiden käsitys omasta oppimisesta paranee ja oppilaat osaavat hahmottaa omat vahvuudet ja kehityskohteet. 
 • Opettajat sekä huoltajat pystyvät seuraamaan oppimista, kirjaamaan oppilaalle huomioita ja kannustuksia sekä kokoamaan jatkuvaa arviointia yhteen paikkaan.
 •  Opettajat pystyvät antamaan arviointia monipuolisesti ja eri tapoja hyödyntäen. 
 • Jatkuva arvioinnin kehittäminen pitää yllä pedagogista kehittämistyötä. 

Kehitettävää

 • Teknologian, pedagogiikan, lainsäädännön ja tietoturvan yhteensovittaminen vaatii jatkuvaa kehittämistyötä. (Esim. sisäänkirjautuminen, portfolion jakaminen, tietoturvallisuus jne.)
 • Arviointikulttuurin rakenteellisuuden ja systemaattisuuden vahvistaminen ja kehittäminen.
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
 • Osaamisen jakaminen.