Lauttasaaren ala-aste – Pulpetiton koulu

Tutorope-menu

Tavoitteet

Tavoitteena monipuolisten ja muunneltavien oppimisympäristöjen luominen, sähköisten oppimisympäristöjen käyttöönotto kaikilla luokka-asteilla ja yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä vuosien 2016-2019 aikana. 


Mitä tehtiin?

SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT KÄYTTÖÖN 

 • Koulussa on otettu käyttöön oppilaiden digipolku syksyllä 2018, jonka toteutumiseen kaikki opettajat sitoutuneet.  
 • Kaikki koulun opettajat ovat suorittaneet vähintään Digi 1. –tason lukuvuoden 2017-18 aikana.  
 • Koko koulun yhteiseksi viestintä- ja vuorovaikutuskanavaksi on otettu o365. Johtoryhmä ja henkilöstö ovat sitoutuneet käyttämään alustaa yhteisistä asioista viestittäessä, keskustellessa ja päätöksenteon valmistelussa.  
 • Sharepointia on muokattu opettajien palautteen perusteella toimivammaksi ja se toimii koko koulun yhteisenä viestintäkanavana ja eri dokumenttien säilytyspaikkana.  
 • Koulussa on tehty monia eri kokeiluja portfoliotyöskentelyn osalta. Käytössä ovat olleet mm. PowerPoint, OneNote, It’s learning, Seesaw ja Google Classroom. Google Classroom on ollut näistä toimivin kaikilla luokka-asteilla (1.-6.lk) ja tästä syystä sen käyttöön on tilattu koulutusta ja alustaa pilotoi eri luokka-asteiden ja oppiaineiden opettajista koostuva pilottiryhmä.  
 • Opettajia on kannustettu sähköisten alustojen ja oppimisympäristöjen käyttöön. Tietoa ja kokemusta eri alustoista on jaettu opettajakunnan sisällä ja koululle on hankittu uutta välineistöä.  
 • Oppilaista on koulutettu digiagentteja, jotka ovat olleet apuna luokissa eri sähköisten alustojen käyttöönotossa.  

KOHTI YKSILÖLLISEMPIÄ OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ

 • Jokainen koulun opettaja sitoutui suunnittelemaan ja toteuttamaan vähintään yhden jakson opetuksestaan tavalla, joka mahdollistaa yksilöllisen etenemisen eri oppiaineissa. 
 • Työskentelyssä hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan eri portfolioalustoja.  
 • 3.-4.lk ovat tehneet taito- ja taideaineista portfoliot 

Miten tehtiin?

 • Inno-opet lanseerasivat oppilaiden digipolun opettajille syksyllä 2018 
 • Digi 1. –taitotasomerkin suorittamiseen järjestettiin YS-aikaa.
 • Oppilaiden digipolkuun tutustuminen ja Digi 1. –taitotason suorittaminen oli yksi kehityskeskustelun esitehtävistä  
 • Tutor-opettajat selvittivät, toteutuuko oppilaiden digipolku kaikilla luokka-asteilla  
 • Inno-opet muokkasivat Sharepointia toimivammaksi työkaluksi. Inno-opettajille varattiin työhön yksi työpäivä.  
 • Portfolioita testattiin erilaisilla kokoonpanoilla. Testaaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Testaamisten jälkeen testaajat raportoivat käyttökokemuksesta koko opettajakunnalle.  
 • Kiinteälle YS-ajalle on varattu työpajatyöskentelylle aikaa. Työpajoissa opettajat ovat esitelleet käyttämiään alustoja ja opettajat ovat päässeet testaamaan niitä.  
 • Opettajille on tarjottu tutoropettajan ja digiagenttien tukea. Tutoropettajien työnkuvaa jaettu ja selkeytetty Tutor Menun avulla. 

Osallistujat

Kokeiluihin ovat osallistuneet ne opettajat, jotka ovat vapaaehtoisesti ilmoittautuneet testaamaan erilaisia alustoja. Käyttökokemusten myötä uusia opettajia on koulutettu alustojen käyttöön. Kaikilla on ollut halutessaan mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin ja työpajoihin sähköisten alustojen osalta ja kukin on halutessaan voinut ottaa eri alustat luokassaan käyttöön. 

Arviointi

Eri alustojen toimivuutta kaikilla alakoulun luokka-asteilla on arvioitu käyttökokeilujen myötä. Esimies on käynyt keskustelua jokaisen opettajan kanssa koulun pulpetiton koulu –hankkeen tavoitteista ja siitä, miten tavoitteet näkyvät opettajan työssä ja luokkahuoneessa. 

Materiaalit

 • Eri sähköiset alustat kuten, PowerPoint, OneNote, It’s Learning, Seesaw ja Google Classroom 
 • Digi.fi   

 • Oppilaan digipolku (Merirastilan malli)  

 • Kehityskeskustelulomake 

Plussat

 • Kokeilun aikana on saatu paljon käyttökokemusta monesta erilaisesta sähköisestä alustasta ja päästy pedagogisen keskustelun kautta yhteisymmärrykseen siitä, minkälaisia ominaisuuksia alustalta vaaditaan, jotta se toimisi kaikilla luokka-asteilla Lauttasaaren ala-asteella. 
 • Käyttöön on saatu yhteinen oppilaiden digipolku ts. tavoitteet oppilaiden TVT-työskentelyyn, joka on yhtenäistänyt TVT-taitojen opettamista suuressa koulussa.  
 • Innostuneet oppilasagentit ovat olleet luokissa apuna eri alustojen ja välineiden käyttöönotossa.  
 • Suunta kohti yhtenäistä portfoliotyöskentelyä otettu.  
 • Pedagoginen keskustelu asiasta lisääntynyt koulussa: Enää laitteiden käyttö ei ole itse tarkoitus vaan laitteilla ja eri alustoilla pyritään tuomaan todellista lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. 

Kehitettävää

 • Tiedottaminen koko opettajakunnalle ei ole ollut tarpeeksi kattavaa ja johdonmukaista.
 • Koska tiedottaminen ei ole ollut kattavaa, koko opettajakunta ei ole sitoutunut hankkeen tavoitteisiin ja mm. muuntuvien oppimisympäristöjen kehittämistä tavoittelevasta suunnittelukilpailusta jouduttiin luopumaan.
 • Oppilaiden osallisuus hankkeen toteutuksessa ollut vähäistä, sillä muuntuvien oppimisympäristöjen suunnittelukilpailusta jouduttiin luopumaan. Kilpailun suunnittelu olisi ollut täysin oppilaskunnan tehtävä ja uusia oppimisen tiloja oltaisiin toteutettu oppilaiden tekemistä suunnitelmista.  
 • Digiagentteja ei ole hyödynnetty tarpeeksi.  
 • Hankkeen tavoitteet ovat hukkuneet muun työmäärän ja suurien muutosten edessä, jolloin niitä ei ole tavoiteltu aktiivisesti ja osa tavoitteista jäänyt saavuttamatta.