Koulun yhtenäiset tavoite- ja digiportaat

Tavoitteet

Innovatiiviset kokeilukoulut -hankkeen tavoite on alusta alkaen ollut Arabian peruskoulussa tavoitepohjaisen oppimisen edistäminen hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä sekä oppimispolun näkyväksi tekeminen. Keväällä 2019 päätimme laatia kouluumme yhtenäiset digi- ja tavoiteportaat, jotta jokaisella luokka-asteella olisi yhtenäinen linja siitä, miten tavoitteita asetetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä digitaidot minimissään kullakin luokka-asteella tulisi osata ja miten oppilaat tekevät omaa oppimispolkuaan näkyväksi (portfolio). 

Mitä tehtiin?

Laadittiin yksityiskohtainen ohjeistus opettajille kunkin luokka-asteen minimidigitaidoista sekä luotiin käytänteitä opettajien tukemiseksi ja ohjeistamiseksi (esim. digituutoreiden hyödyntäminen). 

Miten tehtiin?

Koulussamme perustettiin uutena Digitiimi, jonka keskeinen lukuvuoden tavoite on digi- ja tavoiteportaiden laatiminen. Lisäksi Innovatiiviset kokeilukoulut -seminaareissa on työstetty tavoite- ja digiportaita keväällä ja syksyllä 2019.

Osallistujat

Kokeilu on suunniteltu Digitiimin ja Innovatiiviset kokeilukoulut -vastuuopettajien toimesta. Toteutuksessa ovat mukana koko koulun opettajat ja oppilaat. 

Arviointi

Tuorein hanke (digiportaat) on kesken ja sen toteutumista arvioidaan keväällä 2020. 

Materiaalit

Tietokoneet, tabletit.

Plussat

Hanke tekee näkyväksi luokka-asteittain sen, miten digitaalisuutta hyödynnetään ja mitä digitaitoja tulee osata. Hanke edesauttaa oppilaiden kykyä arvioida omaa oppimisprosessiaan ja monilukutaitoa. Tavoitepohjainen opiskelu auttaa oppilasta ottamaan omistajuutta omasta oppimisestaan ja arvioimaan omaa osaamistaan digitaitojen kartuttamisen lisäksi.

Kehitettävää

Koko opettajakunnan kuuleminen ja toiveiden huomioon ottaminen on isossa, yhtenäisessä peruskoulussa haastavaa.