Ilmiömalli isossa yhtenäisessä peruskoulussa

Esimerkki lukujärjestyksestä

Tavoitteet

 • Tavoitteena on saada laaja-alaisuus ja oppiainerajojen ylittäminen osaksi päivittäistä koulutyötä.
 • Projektityöskentelyn kehittäminen enemmän oppilaslähtöiseksi.
 • Eri aineiden opettajien välisen yhteystyön lisääminen.


Mitä tehtiin?

Hiidenkiven peruskoulu on Tapanilassa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, jossa on noin 840 oppilasta luokilla 1-9. Hiidenkivi on kaupunginosansa lasten ja nuorten ajanmukainen sekä yhteisöllinen lähikoulu.

Hiidenkiven tavoitteena oli kehittää ilmiömalli, joka sopii suureen yhtenäiseen peruskouluun ja jaksojärjestelmään ja on osa koulun arkea. Yksi ilmiö kestää koko jakson ajan ja se on merkitty lukujärjestyksiin, kuten oppiaineetkin. Tavoitteena oli saada laaja-alaisuus ja oppiainerajojen ylittäminen osaksi päivittäistä koulutyötä. Tavoitteet ilmiökokonaisuuksiin nousevat suoraan ennen kaikkea mukana olevien oppiaineiden OPS:n taitopohjaisista tavoitteista.

2016 keväällä ideoimme yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiömallin koulullemme. Helsingin linjan mukaisesti jokainen koulumme oppilas osallistuu kahteen laajamittaiseen ilmiökokonaisuuteen lukuvuoden aikana. Koulussamme on nelijaksojärjestelmä, joten luonnollinen ratkaisu oli rakentaa yhden jakson (9-10 viikkoa) mittaisia ilmiöitä. Jokaisessa ilmiössä on mukana neljä oppiainetta, niin että joka viikko oppilaalla on 4 x 90min oppituntia ilmiöoppimista ilmiöjakson aikana. Kukin oppiaine osallistuu ilmiötyöskentelyyn peruskoulun aikana suhteessa opetusmäärään.


Miten tehtiin?

Lähtökohtana oli, että koko koulu ei tutkaile samoja ilmiöitä, vaan aiheet valitaan vuosiluokittain (kts. Hiidenkiven ilmiösapluuna). Kokosimme siis edustuksellisen oppilasjoukon ideoimaan, millaisia ilmiötä olisi mielenkiintoista tutkia eri vuosiluokilla. Noin puolet ilmiöstä kehiteltiin tässä seminaarissa ja loput kehittelimme opettajien kesken. Ohjenuorana oli kuitenkin koko ajan se, että ilmiönkokonaisuuden aihe ei saa olla liian rajattu, jotta oppilaan omille näkökulmille jää aidosti tilaa.

Esimerkkejä oppilaiden ideoimista ilmiöistä: työelämätaidot 9lk., oma juttu 4 lk., metsä 3lk.

Esimerkkejä opettajien ideoimista ilmiöistä: kuluttajataidot 5lk., kestävä kehitys 7lk., satu 1lk.

Ilmiöiden suunnitteluun käytetään opettajien YS-aikaa jakson alussa, puolivälissä ja lopussa. Jokaisen ilmiöjakson alussa oppilaita osallistetaan kyseisen ilmiön suunnittelussa.


Osallistujat

Koko Hiidiksen väki.

Arviointi

 • 2016 joissakin ilmiöissä oli mukana jopa kuusi oppiainetta. Totesimme, että tämä on aivan liikaa ja esim. ainerajojen ylittäminen käy hankalaksi. Seuraavana lukuvuonna vähensimme oppiaineiden lukumäärää neljään, joka on ollut hyvä ratkaisu.
 • Totesimme ensimmäisen kahden vuoden jälkeen, että monessa yläkoulun ilmiössä ainerajat eivät ylity aidosti. Tänä lukuvuonna olemme panostaneet erityisesti ilmiöiden prosessien suunnitteluun. Opettajat ovat saaneet koulutusta esim. Tutkivasta oppimisesta ja Design Thinking- menetelmästä, joita olemme käyttäneet ilmiöissä oppiainerajat ylittävissä tutkimusprojekteissa.
 • Myös ilmiöiden teemoja on osin muutettu oppilaiden ja opettajien toiveista.


Materiaalit

Ilmiöissä hyödynnetään autenttisia ja ajankohtaisia materiaaleja. Koululla käy vierailevia asiantuntijoita ja oppilaat ottavat asiantuntijoihin yhteyttä omien projektiensa puitteissa. Ilmiöissä hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä. Oppimisympäristö laajenee usein myös koulun ulkopuolelle.

Plussat

 • Oppilaiden aito osallisuus ja mielekkyyden kokemus
 • Avoimet tehtävät
 • Monipuoliset ilmaisukeinot ja luovuus
 • Oppimisympäristön laajentaminen
 • Autenttiset tehtävät ja autenttiset yleisöt
 • Luokka ja ryhmä oppivina yhteisöinä
 • Digitaalisuus yhteisöllisenä työvälineenä
 • Opettaja oppimisprosessin ohjaajana ja organisoijana
 • Opettajien lisääntynyt yhteistyö


Kehitettävää

 • Edelleen ainerajojen ylittäminen etenkin yläkoulussa.
 • Vaatii yhteissuunnittelua ja uutta opettajuutta
 • Miten tukea syväoppimisen taitojen kehittymistä
 • Ilmiötyöskentelyn tuotosten esittely
 • Arviointi