Ilmiömäistä banaania

Opittiin, että banaani eiole puu, vaan ruohovartinen kasvi.

Tavoitteet

Ilmiöviikon tavoitteena oli tuoda tutkivan oppimisen työtavat mm. tutkimusrungon tekeminen oppilaille tutuksi. Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen.

Mitä tehtiin?

Jokainen ryhmä teki ennakkokäsityksen banaanista, omat tutkimuskysymykset ja hypoteesin. Tämän jälkeen ryhmät etsivät ja syvensivät tietojaan banaaniin liittyen.

Miten tehtiin?

3.-6. –luokkalaiset jaettiin neljään ryhmään, jossa oli oppilaita kaikilta luokka-asteilta. 1.-2. – luokkalaiset muodostivat oman ryhmän. Ryhmien sisällä jakauduttiin vielä pienempiin ryhmiin, yhteisen alustuksen jälkeen.

Osallistujat

Kaikki koulun oppilaat ja opettajat.

Arviointi

3. – 6. –luokkalaiset oppilaat tekivät omat tutkimusraporttinsa OneNote –alustalle, jossa oli myös heidän itsearviointinsa tehdystä tutkimuksesta.

Materiaalit

Olimme opettajien kanssa sopineet yhteisen rungon, jonka pohjalta toimme asian oppilaiden tietoisuuteen. Alkuinformaation jälkeen oppilaat saivat päättää sen, millaisen tuotoksen he tekevät, banaaniin liittyen. Lisäksi olimme hankkineet lisämateriaalia mm. Satotukulta, joka kypsentää banaaneja.

Plussat

  • Yhteistoiminta ja vuorovaikutus eri luokka-asteella olevien oppilaiden kesken.
  • Uuden oppiminen ja yhteisten tulosten vertailu.
  • Yhdestä pienestä aiheesta, banaanista, kasvoi suuria kokonaisuuksia, joista opimme paljon.

Kehitettävää

  • Ilmiö kesti yhden viikon ja lauantain avoimissa ovissa oppilaiden tuotokset esiteltiin muille oppilaille sekä vanhemmille. Viikko on melko pitkä aika asian käsittelyyn, ensi kerralla mietimme ilmiön pituuden tarkemmin.