Kehitä osaamistasi

 Helsingin kaupunki tukee digitalisaatioon ja tietoteknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla monipuolisin keinoin. Yhä enemmän osaaminen karttuu osana arjen työtä ja sen kehittämistä, lähellä kasvatusta, opetusta ja opiskelua päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.


 

Digi.hel.fi-taitotasot ja edu.hel.fi-osaamismerkit

Opetushenkilöstön ja rehtorien digitaalinen osaaminen on määritelty kolmelle digi.hel.fi-taitotasolle. Toimialalla on asetettu tavoitteeksi, että koko opetushenkilöstö saavuttaa ensimmäisen taitotason, 90 % heistä toisen tason ja 20 % kolmannen tason tavoitteet vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteet on määritelty kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Digitalisaatio-ohjelmassa:

  • digi.hel.fi 1: Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen
  • digi.hel.fi 2: Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen
  • digi.hel.fi 3: Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Osaamista todennetaan osaamismerkein. Edu.hel.fi -osaamismerkit noudattavat digi.hel.fi –taitotasojen tavoitteita ja niiden suorittaminen perustuu näyttöön taidon soveltamisesta käytäntöön opetus- ja opiskelutilanteissa.  Osaamismerkit myöntää oma myöntäjäyhteisö, jonka jäsenet ovat suorittaneet kaikki vaadittavat kolmen tason osaamismerkit. Esimies vahvistaa tasosuoritukset esimieskeskustelussa, josta saa oman merkkinsä. Voit lukea lisää edu.hel.fi -osaamismerkeistä ja niiden myöntämisestä täältä.


Digi.hel.fi-koulutukset

Keskitetysti järjestettävä koulutus valmentaa henkilöstöä digi.hel.fi-taitotasoille. Koulutukset suunnitellaan niin, että opetushenkilöstö voi koulutuksen suoritettuaan soveltaa taitoaan omassa työssään ja kykenee antamaan taidostaan näytön osaamismerkein.

Keskitetyt koulutukset kohdentuvat pääosin syventävään osaamiseen ja kouluttaja- ja kehittäjäosaamiseen.  Perusosaamista tuetaan tukimateriaalein ja koulukohtaisin koulutuksin keskeisten sähköisten opiskeluympäristöjen teknisessä ja pedagogisessa käytössä. Tutoreita ja mentoreita on koulutettu erillishankkeissa kehittäjä- ja kouluttajaosaamisessa. 

Osaamismerkkien suorittaminen ei välttämättä vaadi koulutusta, vaan tarvittavat taidot voivat jo olla opettajalla tai hän voi hankkia ne muutoin: itseopiskelemalla, kehittäjäopettajaverkostojen tuella tai tekemällä oppien innovatiivisissa kehittämishankkeissa.


Asiantuntija- ja tutoropettajat kollegoidensa tukena

Osaamisen kehittämisen tukena toimivat kehittäjäopettajaverkostot. Ne kattavat koko kaupungin ja  kaikki koulutusasteet. Yleissivistävän koulutuksen asiantuntijaopettajat toimivat koko kaupungin tasolla. Ammatillisen koulutuksen digipedatiimi ohjaa digitalisaation pedagogista hyödyntämistä koko ammatillisessa koulutuksessa. Tutoropettajat työskentelevät koulukohtaisena apuna oman koulun arjessa peruskouluissa, mentorit avustavat lukioissa ja digiagentit ammatillisen koulutuksen yksiköissä.


Asiantuntijaopettajat
ja digipedatiimi

Asiantuntijaopettajien verkosto edistää uudenlaista oppimista Helsingissä. Verkosto koostuu kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajista, jotka tukevat kouluja ja oppilaitoksia viemään opetuksen muutosta eteenpäin. Viidessä tiimissä on yhteensä noin 60 asiantuntijaopettajaa, jotka kehittävät, luovat kumppanuuksia ja jakavat hyviä käytäntöjä. Päiväkotien johtajat, koulujen ja oppilaitosten rehtorit ja tutoropettajat voivat tilata asiantuntijaopettajilta koulu- ja oppilaitoskohtaista koulutusta. Tilauskoulutusten tarkemmat kuvaukset löytyvät Koulutukset-sivulta.


Asiantuntijaopettajat on jaettu viiteen eri tiimiin:


Tutoropettajat, mentorit & digiagentit

Jokaisessa peruskoulussa on 1–4 tutoropettajaa kollegoidensa tukena. Lukioissa heitä on kaksi kussakin lukiossa ja heitä kutsutaan mentoreiksi. Ammatillisessa koulutuksessa aloitetaan vastaavaa digiagenttitoimintana. Tutoreita, mentoreita ja digiagentteja koulutetaan keskitetysti ja he toimivat keskenään osaamista jakavana ja kehittävänä verkostona. Lukion mentorit ovat verkostoituneet myös Espoon ja Vantaan mentoreiden kanssa.