Kehitä osaamistasi

 Helsingin kaupunki tukee digitalisaatioon ja tietoteknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla monipuolisin keinoin. Yhä enemmän osaaminen karttuu osana arjen työtä ja sen kehittämistä, lähellä kasvatusta, opetusta ja opiskelua päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.


 

Digi.hel.fi-taitotasot ja edu.hel.fi-osaamismerkit

Opetushenkilöstön ja rehtorien digitaalinen osaaminen on määritelty kolmelle digi.hel.fi-taitotasolle. Toimialalla on asetettu tavoitteeksi, että koko opetushenkilöstö saavuttaa ensimmäisen taitotason, 90 % heistä toisen tason ja 20 % kolmannen tason tavoitteet vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteet on määritelty kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Digitalisaatio-ohjelmassa:

  • digi.hel.fi 1: Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen
  • digi.hel.fi 2: Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen
  • digi.hel.fi 3: Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Osaamista todennetaan osaamismerkein. Edu.hel.fi -osaamismerkit noudattavat digi.hel.fi –taitotasojen tavoitteita ja niiden suorittaminen perustuu näyttöön taidon soveltamisesta käytäntöön opetus- ja opiskelutilanteissa. Osaamismerkkejä on kaikkiaan 18. Osaamismerkit myöntää oma myöntäjäyhteisö, jonka jäsenet ovat suorittaneet kaikki vaadittavat kolmen tason osaamismerkit. Esimies vahvistaa tasosuoritukset. Voit lukea lisää edu.hel.fi -osaamismerkeistä ja niiden myöntämisestä täältä.


Digi.hel.fi-koulutukset

Keskitetysti järjestettävä koulutus valmentaa henkilöstöä digi.hel.fi-taitotasoille. Koulutukset suunnitellaan niin, että opetushenkilöstö voi koulutuksen suoritettuaan soveltaa taitoaan omassa työssään ja kykenee antamaan taidostaan näytön osaamismerkein.

Vuonna 2017 keskitetyt koulutukset kohdentuivat perusosaamiseen ja syventävään osaamiseen. Tutoreita ja mentoreita koulutettiin erillishankkeissa kehittäjä- ja kouluttajaosaamisessa. Vuonna 2018 keskitettyyn tarjontaa tulee koulutuksia myös taitotasolle kolme. Rinnalla annetaan peruskoulutusta keskeisten sähköisten opiskeluympäristöjen ja sovellusten tekniseen ja pedagogiseen käyttöön.

Merkkien suorittaminen ei kuitenkaan vaadi koulutusta, vaan tarvittavat taidot voivat jo olla opettajalla tai hän voi hankkia ne muutoin: itseopiskelemalla, kehittäjäopettajaverkostojen tuella tai tekemällä oppien innovatiivisissa kehittämishankkeissa.


Vertaiskehittäjät digipedagogisen työn tukena

Osaamisen kehittämisen tukena toimivat kehittäjäopettajaverkostot. Ne kattavat koko kaupungin ja  kaikki koulutusasteet. Asiantuntijaopettajat toimivat koko kaupungin tasolla. Ammatillisen koulutuksen digipedatiimi ohjaa digipedagogiikkaa koko ammatillisessa koulutuksessa. Tutoropettajat työskentelevät koulukohtaisena apuna oman koulun arjessa peruskouluissa, mentorit avustavat lukioissa ja digiagentit ammatillisen koulutuksen yksiköissä.


Asiantuntijaopettajat
ja digipedatiimi

Asiantuntijaopettajien verkosto edistää uudenlaista oppimista Helsingissä. Verkosto koostuu kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajista, jotka tukevat kouluja ja oppilaitoksia viemään opetuksen muutosta eteenpäin. Viidessä tiimissä on yhteensä noin 50 asiantuntijaopettajaa kehittäää, luo kumppanuuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä. Päiväkotien johtajat, koulujen ja oppilaitosten rehtorit ja tutoropettajat voivat tilata asiantuntijaopettajilta koulu- ja oppilaitoskohtaista koulutusta. Tilauskoulutusten tarkemmat kuvaukset löytyvät Koulutukset-sivulta.

Ammatillisen koulutuksen digipedatiimiä vetää Helena Rajalinna (helena.rajalinna@edu.hel.fi).

Asiantuntijaopettajat on jaettu viiteen eri tiimiin:

Tutoropettajat, mentorit & digiagentit

Jokaisessa peruskoulussa on 1–4 tutoropettajaa kollegoiden digipedagogisena tukena. Lukioissa digipedagogisia tukihenkilöitä on kaksi kussakin lukiossa ja heitä kutsutaan mentoreiksi. Ammatillisessa koulutuksessa digipedagogiikkaa tukevat digiagentit. Tutoreita, mentoreita ja digiagentteja koulutetaan keskitetysti ja he toimivat keskenään osaamista jakavana ja kehittävänä verkostona. Lukion mentorit ovat verkostoituneet myös Espoon ja Vantaan mentoreiden kanssa.