Kehitä osaamistasi

Helsingin kaupunki tukee digitalisaatioon ja tietoteknologian opetus- ja opiskelukäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla monipuolisin keinoin. Yhä enemmän osaaminen karttuu osana arjen työtä, lähellä kasvatusta, opetusta ja opiskelua päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.


Digi.hel.fi-taitotasot ja edu.hel.fi-osaamismerkit

Opetushenkilöstön ja rehtorien digitaalinen osaaminen on määritelty kolmelle digi.hel.fi-taitotasolle. Toimialalla on asetettu tavoitteeksi, että koko opetushenkilöstö saavuttaa ensimmäisen taitotason, 90 % heistä toisen tason ja 20 % kolmannen tason tavoitteet vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteet on määritelty kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Digitalisaatio-ohjelmassa:

  • hel.fi 1: Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen
  • hel.fi 2: Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen
  • hel.fi3: Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Osaamista todennetaan osaamismerkein. Edu.hel.fi -osaamismerkit noudattavat digi.hel.fi –taitotasojen tavoitteita ja niiden suorittaminen perustuu näyttöön taidon soveltamisesta käytäntöön opetus- ja opiskelutilanteissa. Osaamismerkkejä on kaikkiaan 18. Osaamismerkit myöntää oma myöntäjäyhteisö, jonka jäsenet ovat suorittaneet kaikki vaadittavat kolmen tason osaamismerkit. Esimies vahvistaa tasosuoritukset. Voit lukea lisää edu.hel.fi -osaamismerkeistä ja niiden myöntämisestä täältä.


Digi.hel.fi-koulutukset

Keskitetysti järjestettävä koulutus valmentaa henkilöstöä digi.hel.fi-taitotasoille. Koulutukset suunnitellaan niin, että opetushenkilöstö voi koulutuksen suoritettuaan soveltaa taitoaan omassa työssään ja kykenee antamaan taidostaan näytön osaamismerkein.

Vuonna 2017 keskitetyt koulutukset kohdentuivat perusosaamiseen ja syventävään osaamiseen. Tutoreita ja mentoreita koulutettiin erillishankkeissa kehittäjä- ja kouluttajaosaamisessa. Vuonna 2018 keskitettyyn tarjontaa tulee koulutuksia myös taitotasolle kolme. Rinnalla annetaan peruskoulutusta keskeisten sähköisten opiskeluympäristöjen ja sovellusten tekniseen ja pedagogiseen käyttöön.

Merkkien suorittaminen ei kuitenkaan vaadi koulutusta, vaan tarvittavat taidot voivat jo olla opettajalla tai hän voi hankkia ne muutoin: itseopiskelemalla, kehittäjäopettajaverkostojen tuella tai tekemällä oppien innovatiivisissa kehittämishankkeissa.


Asiantuntijaopettaja-, tutoropettaja-, mentori ja koutsitoiminta

Osaamisen kehittämisen tukena toimivat kehittäjäopettajaverkostot. Ne kattavat koko kaupungin ja  kaikki koulutusasteet. Asiantuntijaopettajat toimivat koko kaupungin tasolla, tutoropettajat työskentelevät koulukohtaisena apuna oman koulun arjessa, mentorit avustavat lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa kehittämistoiminnassa ovat mukana koutsit.

Asiantuntijaopettajat

Asiantuntijaopettajien verkosto edistää uudenlaista oppimista Helsingissä. Verkosto koostuu kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden opettajista, jotka yhdessä muiden opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa vievät opetuksen muutosta eteenpäin. Viidessä tiimissä on yhteensä noin 50 opettajaa kehittämässä, luomassa kumppanuuksia ja jakamassa hyviä käytäntöjä. Päiväkotien johtajat, rehtorit ja tutoropettajat voivat tilata asiantuntijaopettajilta koulu- ja oppilaitoskohtaista koulutusta.


Asiantuntijaopettajat on jaettu viiteen eri tiimiin:

  • Oppimisen ympäristöt -tiimi, tiiminvetäjä Tommi Tiittala
  • Ilmiöpohjainen oppiminen -tiimi, tiiminvetäjä Ilona Taimela
  • Kieli, vuorovaikutus ja ajattelun taidot -tiimi, tiiminvetäjä Milla Käkelä
  • Portfolio- oppiminen, arviointi ja laaja-alainen osaaminen -tiimi, tiiminvetäjä Auli Saarinen
  • STEAM-tiimi (S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=Arts, M=Mathematics), tiiminvetäjä Suaad Onniselkä

Tutoropettajat, mentorit & koutsit


Jokaisessa peruskoulussa on 1–4 tutoropettajaa kollegoiden digipedagogisena tukena. Lukioissa digipedagogisia tukihenkilöitä on kaksi kussakin lukiossa ja heitä kutsutaan mentoreiksi. Ammatillisessa koulutuksessa digipedagogiikan kehittämisessa ovat mukana koutsit. Tutoreita,mentoreita ja koutseja koulutetaan keskitetysti ja he toimivat osaamista jakavana ja kehittävänä verkostona. Lukion mentorit ovat verkostoituneet myös Espoon ja Vantaan mentoreiden kanssa.