Opettajaverkostot

Pedagogisen kehittämisen sekä henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämisen tukena toimivat kehittäjäopettajaverkostot. Ne kattavat koko kaupungin ja kaikki asteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 


Asiantuntijaopettajat

Asiantuntijaopettajatiimit toimivat koko kaupungin laajuisesti. Tiimeissä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiantuntijaopettajat kehittävät ja innovoivat pedagogisia toimintamalleja ja materiaaleja sekä oppimisympäristöjen ja teknologioiden käyttötapoja, yhteistyössä opettajakollegojensa, toimintayksiköiden johtajien ja toimialan hallinnon kanssa. Lisäksi asiantuntijaopettajat jakavat toimiviksi havaittuja käytäntöjä ja materiaaleja sekä kouluttavat muita niiden käyttöön.

Asiantuntijaopettajat jakaantuvat viiteen eri tiimiin, joista kullakin on oma kehittämisteemansa:

  • Ilmiöpohjainen oppiminen
  • Kieli, vuorovaikutus ja ajattelun taidot 
  • Oppimisen ympäristöt 
  • Portfolio-oppiminen, arviointi ja laaja-alainen osaaminen 
  • STEAM

 

Perusopetuksen tutoropettajat

Perusopetuksen tutoropettajat edistävät oman koulunsa kokonaisvaltaista kehittämistä, koulunsa johdon ja kollegojensa tukena. Tutoropettajat tukevat ja edistävät pedagogiikan ja toimintakulttuurin uudistamista sekä opetuksen digitalisaatiota. Toiminnallaan he tukevat esimerkiksi uudenlaisten toimintatapojen (esimerkiksi portfoliopedagogiikan, yhteisopettajuuden, samanaikaisopettajuuden tai monipuolisen arvioinnin), materiaalien, oppimisen erilaisten ympäristöjen tai oppimisteknologian pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä. Tutoropettajien tehtävänkuva käytännössä vaihtelee kouluittain koulun johdon tekemien painotusten mukaan. Tutoropettajat voivat mm. kartoittaa kollegojensa osaamisen nykytilaa sekä tukea sen kehittämistä. He voivat toimia vertaistukena ja -kouluttajana, kanssaoppijoina ja mahdollistajina. He voivat sparrata, innostaa ja rohkaista kollegojaan pedagogisiin kokeiluihin ja osaamisensa kehittämiseen pienin askelin. Tutoropettajilla voi olla myös rooli hiljattain työssään aloittaneiden kollegojensa mentoreina. Näin eri tavoin he edistävät opetussuunnitelman perusteiden toteutusta sekä tukevat opetuksen ja oppimisen tasa-arvon toteutumista. Tutoropettajilla voi olla myös tärkeä rooli viestinviejinä opettajayhteisönsä sekä koulun johdon ja toimialan hallinnon välillä.  

 

Lukiokoulutuksen digikehittäjäopettajat

Lukion digikehittäjäverkosto toimii lukioiden digiosaamisen kehittämisen ja jakamisen foorumina. Verkostoon kuuluu kaksi opettajaa jokaisesta kaupungin suomenkielisestä lukiosta. Digikehittäjäopettajat tukevat kollegoitaan digiosaamiseen liittyvissä kysymyksissä omissa oppilaitoksissaan sekä osallistuvat kehittämiseen kaupunkitasoisesti.

 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston digipedatiimi

Stadin ammatti- ja aikuisopiston digipedatiimi koostuu eri kampusten digipedagogiikan asiantuntijaopettajista. Tiimi kartoittaa henkilöstön tarpeita digipedagogiikan kehittämiseksi ja toteuttaa sen pohjalta mm. verkkoon materiaalia monimuoto-opiskeluun sekä järjestää lähi- ja etäkoulutusta sekä -ohjausta. Tiimi toimii tarvittaessa myös opettajien tukena opetuksessa, kun digitaalista pedagogiikkaa otetaan käyttöön sekä tukee opettajia verkko-opetuksen kehittämisessä. Tiimi toimii siis oppilaitoksen arjessa, yhteistyössä henkilökunnan ja oppijoiden kanssa. Asiantuntijat ovat opettajatiimien ja esimiesten käytettävissä tilausperiaatteella. Lisäksi tiimi tarjoaa monipuolisia keinoja digiosaamisen johtamiseen: mm. henkilöstön tarpeisiin räätälöityjä digi-iltapäivä -tilaisuuksia, joissa koko toimipaikan henkilöstölle tarjotaan rinnakkaistyöpajoja. Rinnakkaispajoissa voidaan opiskella digitaalisen pedagogiikan alkeita, tutustua videoiden hyödyntämiseen opetuksessa tai kehittää yhdessä opetusmateriaalia ja muuta digitaalista pedagogiikkaa. Tiimi järjestää myös ammattiopiston esimiehille omaa digivalmennusta.