Tietoa

Digitalisaatio-ohjelma

Digitalisaatio kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ensisijaisesti toimintakulttuurin ja -tapojen muutosta. Kyseessä kokonaisvaltainen, systeeminen muutos, jossa keskeistä on pedagogisten käytänteiden ja lähestymistapojen uudistuminen.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma, ammatillisen koulutuksen uudistuneet tutkinnon perusteet sekä uudet esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat painottavat oppijan aktiivista roolia ja tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle hyvä oppiminen ja kasvu.

Teknologian tulee tuoda lisäarvoa kasvun ja oppimisen prosessiin. Digitaalinen teknologia integroituu sulavasti oppimiseen ja toimintaan. Koko kaupunki on oppimisen ympäristönä.

 

Toimenpiteet


Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan piiriin kuuluvia digitalisaatio-ohjelmia yhdistetään yhdeksi toimialan yhteiseksi ohjelmaksi vuonna 2018.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

1. Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja kehitetään, siten että jokaisella on digitalisaation toteuttamisessa tarvittava osaaminen ja työvälineet. Valtakunnallisen Ope.fi -täydennyskoulutuksen viitekehikon pohjalta Helsinkiin kehitetty uusi Digi.hel.fi -viitekehikko määrittelee opetuksen ja pedagogisen johtamisen digitaaliset kompetenssit. Tätä työtä on tehty yhdessä opettajien ja rehtoreiden kanssa.


2. Innovatiiviset pedagogiset kokeilut

Lukuvuonna 2016–17 käynnistyi uuden pedagogiikan ja digitalisaation innovatiiviset kokeilut yhteensä noin 70 koulussa ja oppilaitoksessa. Tavoitteena on voimauttaa kaikki koulut kehittämään omaa digitaalista toimintakulttuuriaan, innovoimaan tulevaisuuden koulun rakenteita ja pedagogisia ratkaisuja sekä jakamaan osaamistaan.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä on toteutettu Oivalluksia esiopetuksesta varhaiskasvatukseen hanke. Yhdessä päiväkotien henkilöstön kanssa on kehitetty uusia lapsen osallisuutta vahvistavia toimintatapoja. Pääpaino on monilukutaidoissa ja uuden teknologian luontevassa käytössä.


3. Oppimisen ympäristöt ja digitaaliset materiaalit

Koko kaupunki toimii oppimisen ympäristönä. Fyysisiä oppimis- ja toimintaympäristöjä kehitetään yhdessä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kanssa. 

Helsingissä toimii noin 40 opettajan asiantuntijaverkosto, jonka tehtävänä on kehittää ja mallintaa uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja ja työvälineitä. Heille on varattu työaikaa kehittämiseen ja muiden opettajien kouluttamiseen. Helsingin kaupunki kehittää digitaalisia oppimisen välineitä yhteistyössä yritysten ja yliopistojen kanssa.


4. Toimintaa tukevan tietojärjestelmän kehittäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio edellyttää toimintakulttuurin muutosta, jonka edellytyksenä puolestaan on toimiva digitaalinen ympäristö, opetuksen ja oppimisen kokonaisvaltainen digitaalinen järjestelmä. Tavoitteena on myös luoda eheä ja käytettävä tietovaranto sekä avoimet rajapinnat valtakunnallisiin järjestelmiin, kuten valtakunnallisen Todennetun osaamisen rekisteriin (TOR).


5. Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille

Langattomat verkot kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Kaikki opettajat saavat kannettavat tietokoneet. Oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettujen kannettavien tietokoneiden määrää lisätään seuraavasti:

  • Kussakin varhaiskasvatuksen ryhmässä digitaaliset välineet.
  • Vuosiluokilla  1- 2 koneiden määrä on 50% oppilaista
  • Vuosiluokilla 3- 6 koneiden määrä on 75% oppilaista
  • Vuosiluokilla 7-9 koneiden määrä on 100% oppilaista
  • Tietoteknologian asennus- ja tukipalveluiden uudelleenkonseptointi

 

Lisätietoa digitalisaatio-ohjelmasta:
Erityissuunnittelija Anna Laine, anna.e.laine@hel.fi, puh. 09 310 83254