Tulevaisuudessa Helsingin työväenopistossa opitaan tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja monipuolisissa oppimisympäristöissä, toimivin ajantasaisin laittein. Vasta valmistuneessa digitalisaatiosuunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja suuntaviivat opiston digipedagogiikan kehittämiselle. 


Työväenopiston tavoite on kehittää henkilöstön pedagogista ja digitaalista osaamista sekä opiston pedagogista toimintakulttuuria avoimeksi, osallistavaksi ja verkostoituneeksi jakamisen kulttuuriksi. Tavoite on myös lisätä opetuksen vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta.

Laadukasta opetusta monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opiston asiakkaille digitalisaation kehittäminen näkyy laadukkaana opetuksena ajantasaisin menetelmin ja laittein monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Työväenopiston opetustiloja kehitetään mallioppimisympäristö-ajatuksen pohjalta. Digitalisaatiosuunnitelmassa opisto on määritellyt neljä varsinaista mallioppimisympäristöä sekä yhden liikkuvan oppimisyksikön. Mallioppimisympäristössä on määritelty vähimmäisvarustelutaso, joka oppimistilasta tulee löytyä.

Opettajia koulutetaan digitaalisuuteen sekä erilaisten oppimisalustojen käyttöön. Tavoite on käyttää opetuksessa erilaisia oppimisalustoja vähintään 7 %:lla kursseista.

Digipedagogiikan kehittäminen -hanke

Työväenopisto toteutti digipedagogiikan kehittämishankkeen Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen tuella vuosina 2017-2018. Hankkeen aluksi kartoitettiin henkilöstön valmiuksia ja motivaatiota hyödyntää digitaalisia laitteita ja menetelmiä opetustyössään. Kartoituksen pohjalta laadittiin henkilöstökoulutusstrategia, minkä puitteissa toteutettiin 52 räätälöityä koulutustilaisuutta tai luentoa. Opetushallituksen avustus mahdollisti projektisuunnittelijan palkkaamisen hankkeelle. Työväenopiston digitalisaatiosuunnitelma on luettavissa opiston kotisivuilta.


Lisätiedot: Ville Ylikahri
rehtori, vapaan sivistystyön päällikkö
09 310 88501, 050 552 3674