Itäkeskuksen peruskoulussa haluttiin luoda uusia ja erilaisia oppimisympäristöjä uuden opetussuunnitelman mukaisesti, jotta mahdollisimman monelle oppilaalle tarjoutuisi mahdollisuus opiskella ja oppia itselle soveltuvalla tavalla. Koulun tiloista haluttiin tehdä muunneltavat, toiminnallisuutta lisäävät ja yhteistyöhön kannustavat unohtamatta yksilöllistä oppimista.

Koulun tiloja muokattiin, muun muassa auditorio purettiin ja muutettiin isoksi, muunneltavaksi tilaksi, jolloin se soveltuu monenlaiseen käyttöön. Luokkiin, kirjastoon ja käytäville hankittiin kalusteita, joita voi hyödyntää eri oppiaineissa ja erilaisissa oppimistilanteissa. Myös koulun pihaa uudistettiin maalaamalla pihaan kuvioita ja kenttiä, joita voi hyödyntää oppimisessa. Kannettavat digilaitteet ja digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun eri puolilla koulua ja myös ulkona.

”Tarkoituksenamme oli avata koko koulu ja sen ympäristö tiloiksi, joita opettajien ja oppilaiden on helppo hyödyntää eri tavoin. Huomasimme, että ihan tavallinen koulurakennus, jossa on käytäviä ja luokkia, pystyy muokkautumaan erilaisiksi oppimisen tiloiksi ilman remontointia tai seinien kaatamisia,” kertoo koulun rehtori Jutta-Riina Karhunen.

Opettaja Annina Kervinen jatkaa, että tavoitteena oli luoda tiloja, joissa oppilailla on kiva olla.
Neljännen luokan oppilaiden Juhon ja Zoen mielestä siinä on onnistuttu. Juho toteaa, että oppiminen on rennompaa, kun voi välillä olla vaikka säkkituolissa.

Yhteisopettajuudella voidaan tukea erilaisia oppijoita

Tilojen muokkaamisen lisäksi olennaista Itäkeskuksen koulun muutoksessa olivat tuntijärjestelyt. ”Oppituntimme ovat nyt 90 minuutin mittaisia, aiemman 45 minuutin sijaan. Pidempiin oppitunteihin siirtyminen on vähentänyt tuntien aloittamisia ja lopettamisia, poistanut kiireen tuntua ja lisännyt aikaa monenlaisten ympäristöjen hyödyntämiseen”, Jutta-Riina Karhunen toteaa.

Tunteja järjestelemällä helpotettiin myös rinnakkaisluokkien yhteisopettajuutta. Esimerkiksi 4A- ja 4B-luokan oppilaat opiskelevat kaikki oppiaineet yhdessä. Yhdeksännellä luokalla yhteisopettajuutta hyödynnetään matemaattisissa aineissa sekä äidinkielessä. Opettajat jakavat oppilaat pienempiin ryhmiin eri tavoin. Näin voidaan käyttää monipuolisia työskentelytapoja ja siten tukea oppilaiden erilaisuutta ja erityisyyttä. Yhteisopettajuudessa opettajat saavat myös toinen toisiltaan tukea opetukseen ja erilaisten oppilaiden huomioimiseen.

Itäkeskuksen peruskoulu saa tästä uudistustyöstä oivaltavan oppimisen palkinnon. Palkinnon jakanut toimialajohtaja Liisa Pohjolainen toteaa, että koulu onnistui uudistamaan oppimista ja oppimisympäristöjä innovatiivisesti uutta opetussuunnitelmaa toteuttaen. ”Lähtökohtana uudistuksessa oli koulun koko toimintakulttuurin muutos. Yhteisopettajuus, uudet tuntijärjestelyt, muunneltavat tilat ja kalusteet sekä kannettavat digilaitteet ja digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisten oppijoiden huomioimisen ja tukemisen entistä paremmin”, Pohjolainen jatkaa.