Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvitti yhdessä opettajien kanssa, millaisiin koulujen nykyhaasteisiin voitaisiin vastata digitaalisilla palveluilla. Syksyllä Helsingin kouluissa käynnistetään kymmenen nopeaa kokeilua, joissa yritysten tarjoamia ratkaisuja testataan käytännössä.


Digitalisaatio tarjoaa koulujen arkeen runsaasti mahdollisuuksia. Yritysten tarjonta ja koulujen kysyntä eivät ole aina kohdanneet, sillä koulujen todellisista tarpeista ei ole ollut tarjolla riittävästi tietoa. Keväällä 2018 6Aika-strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke selvitti Helsingin kouluissa yhdessä opettajien kanssa koulujen tunnistamia haasteita, joihin toivotaan ratkaisuja yritysten tuottamilla digitaalisilla palveluilla.

Haasteiden julkistamisen jälkeen yritykset saivat tarjota niihin omia ratkaisujaan. Parhaiden ehdotusten joukosta opettajat ovat nyt valinneet yritykset, joiden kanssa nopeita kokeiluja ryhdytään toteuttamaan syys–joulukuun 2018 aikana.


Yritykset yhteiskehittävät ratkaisuja kouluille

Yritysten tarjoamia ratkaisuja yhteiskehitetään neljän kuukauden kokeilujaksossa syksyllä 2018 Kalasataman, Jätkäsaaren, Hiidenkiven, Aurinkolahden ja Ressun peruskouluissa sekä Helsingin kaupungin lukioissa. Nopeissa kokeiluissa koulut pääsevät testaamaan uusia ratkaisuja ja arvioimaan niiden käytettävyyttä sekä pedagogista vaikuttavuutta.

Yritykset saavat kokeiluista referenssin, käyttäjäkokemuksia sekä ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tuotteen käytöstä osana suomalaista koulujärjestelmää. Yksi tavoite on synnyttää vientikelpoisia opetusteknologian välineitä.
Helsingissä hankkeen toteutusta vetävät Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä digitaalisiin kaupunkipalveluihin keskittyvä kehitysyhtiö Forum Virium Helsinki.

Koulujen viisi digihaastetta ja niitä ratkaisemaan valitut yritykset:

1. haaste: Miten kehittää arviointia ja palautteen antamista kouluissa?

Vertaisarviointia digitaalisella palvelulla
Oppimisen Talo on digitaalinen palvelu, joka tuo avainpedagogiikat arkeen. Oppimisen Talon visuaalinen ilme avaa opetussuunnitelman tavoitteet kokonaisuutena niin oppilaalle itselleen kuin myös opettajalle sekä huoltajille. Kokeilussa Oppisen Taloa käytetään vertaisarviointiin.

Oppilaiden näkemykset mukaan oppimisalustan tuotekehitykseen
Claned on pilvipohjainen oppimisalusta, joka yhdistää tekoälyä, yhteistoiminnallista oppimista ja pedagogiikkaa. Kokeilussa Claned hankkii palautetta oppimisalustastaan ja oppilaiden näkemystä tuotekehitykseen. Käytännön toteutuksena on tiedonhakuun liittyvä kokonaisuus sekä alustan tekninen yhteiskehittäminen osana teknologialinjalla opiskelevien 7.-luokkalaisten äidinkielen ryhmän kanssa Aurinkolahden peruskoulussa.

2. haaste: Miten hyödyntää koulun ulkopuolisia oppimistiloja?

Oppimaan koulun ulkopuolelle
CoReorientin palvelun avulla opettajat pystyvät löytämään uusia tiloja opetukselle myös koulun ulkopuolisissa tiloissa. Tuotetta yhteiskehitetään Kalasataman peruskoulussa.

CoReorient
Käyttäjälähtöistä tilapalvelun muotoilua
Muotoilutoimisto Uhcun kokeilussa tavoitteena on muotoilla käyttäjälähtöinen toimintatapa, jolla opettajat löytävät tiloja opetuskäyttöön koulun ulkopuolelta. Kokeilussa on mukana Ressun peruskoulu.

3. haaste: Mitä immersio, lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus voivat tarjota opetukselle?

Oppimisalustana globaali tarinamaailma
Lyfta-alusta tarjoaa opettajien ja oppilaiden käyttöön digitaalisen oppimisen alustan. Lyftan globaalin tarinamaailman uuden version ominaisuuksia yhteiskehitetään ja tuotteen pedagogista vaikuttavuutta validoidaan. Lisäksi kokeillaan Lyftan tarinoiden soveltumista Hiidenkiven peruskouluun syksyllä 2018 valmistuvaan immersiiviseen huoneeseen. Tuotetta yhteiskehitetään Kalasataman ja Hiidenkiven peruskouluissa.

Sosioemotionaalisten taitojen opettelua lisätyssä todellisuudessa
3DBear tukee sosioemotionaalisten taitojen oppimista lisätyn todellisuuden (AR) avulla. Uutta konseptia yhteiskehitetään opettajien ja oppilaiden kanssa Jätkäsaaren peruskoulussa.

Historian opetusta virtuaaliympäristössä
Zoan selvittää kokeilussaan, miten virtuaaliympäristö (VR) vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja millaiset oppilaat menestyvät VR-tehtävissä. Käytännössä 7.-luokkalaiset kokeilevat Porvoon valtiopäiviä ja Helsingin Senaatintoria 1800-luvun alussa esittävää VR-ympäristöä osana historian opetustaan. Kokeilu toteutetaan Aurinkolahden ja Ressun peruskouluissa.

4. haaste: Kuinka tukea sosio-emotionaalisten taitojen kehittymistä koulussa?

Positiivista kasvatusta digipalvelulla
Positiivisen CV:n kokeilussa perehdytetään opettajat positiiviseen kasvatukseen käyttämällä ja yhteiskehittämällä Positiivinen CV -tuotetta, jota kehitetään oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa. Samalla pyritään löytämään tapoja havaita ja dokumentoida monipuolista osaamista paperiselle ja sähköiselle alustalle. Tuotetta kehitetään Kalasataman ja Jätkäsaaren peruskouluissa.

5. haaste: Miten kehittää lukiolaisten työnhakutaitoja?

CV:n tekoa ja työkeikkoja lukiolaisille
Work Pilotsin kokeilussa lukiolaiset oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luomaan itselleen digitaaliseen CV:n Work Pilotsin alustalle sekä halutessaan tekemään alustan kautta välitettäviä työkeikkoja, joista maksetaan palkkaa. Yrityksen tavoitteena on kokeilun kautta oppia, miten alusta voisi paremmin auttaa lukiolaisia työnhaussa ja työelämätaitojen kehittymisessä. Palvelua yhteiskehitetään Helsingin kuvataidelukiossa.

Työnhakuun tukea aikuislukiolaisille
Uniikkiura räätälöi työnhakijoille suunnatun HR Help -palvelun vastaamaan aikuislukion opiskelijoiden ja opinto-ohjauksen tarpeita. Palvelusta pyritään saamaan mahdollisimman itseohjautuva. HR Help -palvelua yhteiskehitetään Helsingin aikuislukiossa osana opinto-ohjausta.

 

Taustatietoa
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.
Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta. Seuraavat haasteet julkaistaan marraskuussa ja uusi nopeiden kokeiluiden ohjelma alkaa tammikuussa 2019.