Learning in practice

On the Learning in Practice page, you will find practical examples from education professionals in Helsinki on the implementation of digitalisation in day care centres, schools and educational institutions around the city. You can share your own learning implementation by logging in with your edu.hel.fi or hel.fi e-mail address.

Request login link

Login using your hel.fi-email address and password

Ilmiötori ja Peer to peer -vertaispajat huipentavat ilmiöoppimisen jakson

Roihuvuoren ilmiöoppimisen mallissa työskentely alkaa opettajien suunnittelemien työpajojen kautta. Sitä seuraa 6-8 viikon mittainen ilmiöoppimisen jakso, jonka aikana oppilaat työskentelevät työpajojen kautta heränneiden, itseään kiinnostavien projektien parissa. Prosessia taltioidaan digitaalisesti kuvin ja videoin esim. google classroomiin. Ilmiöoppimisen jakson päätteeksi luokat suunnittelevat toisilleen työpajoja, joissa esitellään omia tuotoksia, jaetaan opittua muille ja annetaan toistenkin kokeilla jotain aiheeseen liittyvää. Vertaispajoissa on oppimisen lisäksi mahdollisuus myös arvioida toisten töitä sekä harjoitella positiivisen, rakentavan palautetteen antamista. Roihikan ilmiömalli: https://prezi.com/view/WyHn0QZBW4VbRC5VgPL2/

ilmiöoppiminen, vertaisoppiminen, vertaisarviointi

Opitun kertaaminen

Aiheen tai jakson vaihtuessa opettaja kysyy oppilailta yhteisesti, mitä muistat edellisestä jaksosta? Kertokaa viisi tärkeintä asiaa? Oppilaiden vastausten mukaan opettaja syventää vastausta ja kytkee sen mahdollisuuksien mukaan ajankohtaiseen aiheeseen tai tulevaan oopimiseen.

Kertaus arviointi osallisuus

Edutornin käyttö musiikinopetuksessa

Oppilaat pääsevät luomaan omaa musiikkiaan hyödyntämällä GarageBandin looppeja ja itse soittamaansa ja laulamaansa musiikkia.

Musiikki Edutorni Osallistava oppiminen Ressun peruskoulu Luominen

Ihminen -ilmiökurssi Ressun lukiossa

Kurssilla kuvaillaan ihmiselimistön anatomisia rakenteita ja fysiologisia toimintoja ja selvitellään niiden biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia perusteita. Kurssi on jaettu viiteen teemaan: - Aistit ja aistielimet: näkö ja silmä, kuulo ja korva, haju ja nenä, maku ja kieli, tunto ja iho - Hermosto ja aivot - Peruselintoiminnot: verenkierto, hengitys, energian tuotanto ja -kulutus - Liikkuminen: luusto, lihakset, hermoston merkitys - Tiedonhankinta: veri- ja virtsakokeet, veren- ja silmänpaine, ultraääni, röntgenkuvaus, TT, PET, magneettikuvaus, koepalat

Aistit, peruselintoiminnot, hermosto, luusto ja lihakset, lääketieteellinen kuvantaminen

Osalliseksi omaan elämään! Hyvinvointihanke

Innovaatiomme on nelivuotinen hyvinvointiohjelma. Joka vuodelle on oma teema: liikunta, ravinto, lepo ja kulttuuri. Teemoja käsitellään pitkin vuotta ja erityisesti ilmiöjaksoissa oppilaat pääsevät syventymään teemoihin. Syksyisin vuoden teemaa käsitellään luonnon näkökulmasta ja keväisin urbaanista Helsinki-näkökulmasta. Digitaidot ovat tärkeässä osassa ilmiöteemojen tutkimisessa: tutkimuskysymysten ja -menetelmien valinnassa sekä työskentelyvaiheessa ja valmiissa tuotoksessa.

Sähköisen portfolion käyttö ilmiöoppimisen välineenä

Koulumme 7.-9. luokan oppilaat käyttivät sähköistä portfoliota yhtenä ilmiöoppimisen välineenä syksyllä 2018. Portfolioalustana käytettiin Google Classroomia, jonne oppilaat raportoivat työskentelyn eri vaiheita. Arviointi toteutettiin jatkuvana arviointina sekä oppilaiden vertaispalautteena.

Ilmiöoppiminen, Sähköinen portfolio, Google Classroom

Roihikan ilmiöoppimisen malli

Roihuvuoren ala-asteen koulussa kehitettiin ilmiöpohjaisen oppimisen prosessia käyttämällä työpajatoimintaa elämyksellisten kokemusten antajana ja ajattelun virittäjänä sekä soveltamalla tutkivan oppimisen mallia.

laaja-alaiset tutkiva taidot , ,työpajaoppiminen,minäpystyvyys ilmiöpohjainen oppiminen, oppiminen

Ilmiömäistä banaania Suomenlinnassa

Koulun oppilaskunnan hallitus valitsi syksyllä koko koulun ilmiön aiheeksi banaanin. Selvitimme viikon alussa tietoa banaanista ja rakensimme ilmiötä, tutkivan oppimisen avulla. Oppilaat tekivät ennakkokäsitykset asiasta, tutkimuskysymykset ja hypoteesit kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat tekivät pienryhmissä erilaisia tutkimuskysymyksien suuntaisia tutkielmia. He tutkivat banaaniviljelyn historiaa, banaanin matkaa viljelijältä, banaanin kypsentämön kautta kuluttajalle. Ilmiöviikko purettiin saman viikon lauantaina, avoimien ovien päivässä, jossa myös vanhemmat olivat mukana. Oppilaat tekivät banaanin matkasta näytelmän, animaatioita, musiikkia banaanista. Lisäksi lukuisia esitelmiä ja ryhmätöitä, sekä kyselyitä mm. banaanin kypsyysasteista.

Ilmiö,banaani,draama,musiikki

Oppikirjaton koulu

Koulun toimintakulttuurissa on korostettu monipuolisia oppimismateriaaleja ja -menetelmiä. Perinteisten painettujen oppikirjojen ohella on hyödynnetty mm. erilaisia sähköisiä materiaaleja, koulukirjastoa ja toiminnallisia menetelmiä.

OPS2016, osallisuus, oppikirjaton koulu, digioppiminen

Oppikirjaton koulu – kirjoista monipuoliseen oppimiseen

Oulunkylän ala-asteella siirryttiin oppikirjattomaan kouluun. Tämä toteutettiin opiskelemalla pelillisesti, panostamalla tiedonhankintaan mediasta, käyttämällä kustantajien digimateriaaleja, retkeilemällä sekä käyttämällä ulkopuolisia opetuksen tarjoajia.

koulun käyttö ,luokkakirjasto ulkopuolisten digitaaliset oppimisympäristöt,digipolku, oppimisympäristöjen

II maailmansota uutisissa Green Screenin avulla

Puistolan peruskoulussa opeteltiin historian tapahtumiin eläytymistä sekä digi-, esiintymis- ja historiataitoja kuvaamalla toiseen maailmansotaan liittyviä uutisvideoita Green Screenin avulla.

draamapedagogiikka

Yhteisopettajuus monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä

Kouluun hankittiin uusia kalusteita ja digitaalisia laitteita, osa tiloista muutettiin monipuolisiksi oppimisympäristöiksi ja oppimisympäristöjä laajennettiin koulun kaikkiin tiloihin ja ulkopuolelle, rakenteita uudistettiin palvelemaan yhteisopettajuutta.

digioppiminen, yhteisopettajuus, oppimisympäristö