Learning in practice

On the Learning in Practice page, you will find practical examples from education professionals in Helsinki on the implementation of digitalisation in day care centres, schools and educational institutions around the city. You can share your own learning implementation by logging in with your edu.hel.fi or hel.fi e-mail address.

Request login link

Login using your hel.fi-email address and password

Ilmiötori ja Peer to peer -vertaispajat huipentavat ilmiöoppimisen jakson

Roihuvuoren ilmiöoppimisen mallissa työskentely alkaa opettajien suunnittelemien työpajojen kautta. Sitä seuraa 6-8 viikon mittainen ilmiöoppimisen jakso, jonka aikana oppilaat työskentelevät työpajojen kautta heränneiden, itseään kiinnostavien projektien parissa. Prosessia taltioidaan digitaalisesti kuvin ja videoin esim. google classroomiin. Ilmiöoppimisen jakson päätteeksi luokat suunnittelevat toisilleen työpajoja, joissa esitellään omia tuotoksia, jaetaan opittua muille ja annetaan toistenkin kokeilla jotain aiheeseen liittyvää. Vertaispajoissa on oppimisen lisäksi mahdollisuus myös arvioida toisten töitä sekä harjoitella positiivisen, rakentavan palautetteen antamista. Roihikan ilmiömalli: https://prezi.com/view/WyHn0QZBW4VbRC5VgPL2/

ilmiöoppiminen, vertaisoppiminen, vertaisarviointi

Sähköisen portfolion käyttö ilmiöoppimisen välineenä

Koulumme 7.-9. luokan oppilaat käyttivät sähköistä portfoliota yhtenä ilmiöoppimisen välineenä syksyllä 2018. Portfolioalustana käytettiin Google Classroomia, jonne oppilaat raportoivat työskentelyn eri vaiheita. Arviointi toteutettiin jatkuvana arviointina sekä oppilaiden vertaispalautteena.

Ilmiöoppiminen, Sähköinen portfolio, Google Classroom

Roihikan ilmiöoppimisen malli

Roihuvuoren ala-asteen koulussa kehitettiin ilmiöpohjaisen oppimisen prosessia käyttämällä työpajatoimintaa elämyksellisten kokemusten antajana ja ajattelun virittäjänä sekä soveltamalla tutkivan oppimisen mallia.

laaja-alaiset tutkiva taidot , ,työpajaoppiminen,minäpystyvyys ilmiöpohjainen oppiminen, oppiminen

Ilmiömäistä banaania Suomenlinnassa

Koulun oppilaskunnan hallitus valitsi syksyllä koko koulun ilmiön aiheeksi banaanin. Selvitimme viikon alussa tietoa banaanista ja rakensimme ilmiötä, tutkivan oppimisen avulla. Oppilaat tekivät ennakkokäsitykset asiasta, tutkimuskysymykset ja hypoteesit kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat tekivät pienryhmissä erilaisia tutkimuskysymyksien suuntaisia tutkielmia. He tutkivat banaaniviljelyn historiaa, banaanin matkaa viljelijältä, banaanin kypsentämön kautta kuluttajalle. Ilmiöviikko purettiin saman viikon lauantaina, avoimien ovien päivässä, jossa myös vanhemmat olivat mukana. Oppilaat tekivät banaanin matkasta näytelmän, animaatioita, musiikkia banaanista. Lisäksi lukuisia esitelmiä ja ryhmätöitä, sekä kyselyitä mm. banaanin kypsyysasteista.

Ilmiö,banaani,draama,musiikki

Oppikirjaton koulu

Koulun toimintakulttuurissa on korostettu monipuolisia oppimismateriaaleja ja -menetelmiä. Perinteisten painettujen oppikirjojen ohella on hyödynnetty mm. erilaisia sähköisiä materiaaleja, koulukirjastoa ja toiminnallisia menetelmiä.

OPS2016, osallisuus, oppikirjaton koulu, digioppiminen

Oppikirjaton koulu – kirjoista monipuoliseen oppimiseen

Oulunkylän ala-asteella siirryttiin oppikirjattomaan kouluun. Tämä toteutettiin opiskelemalla pelillisesti, panostamalla tiedonhankintaan mediasta, käyttämällä kustantajien digimateriaaleja, retkeilemällä sekä käyttämällä ulkopuolisia opetuksen tarjoajia.

koulun käyttö ,luokkakirjasto ulkopuolisten digitaaliset oppimisympäristöt,digipolku, oppimisympäristöjen

II maailmansota uutisissa Green Screenin avulla

Puistolan peruskoulussa opeteltiin historian tapahtumiin eläytymistä sekä digi-, esiintymis- ja historiataitoja kuvaamalla toiseen maailmansotaan liittyviä uutisvideoita Green Screenin avulla.

draamapedagogiikka

Yhteisopettajuus monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä

Kouluun hankittiin uusia kalusteita ja digitaalisia laitteita, osa tiloista muutettiin monipuolisiksi oppimisympäristöiksi ja oppimisympäristöjä laajennettiin koulun kaikkiin tiloihin ja ulkopuolelle, rakenteita uudistettiin palvelemaan yhteisopettajuutta.

digioppiminen, yhteisopettajuus, oppimisympäristö

Digiagenttitoiminta

Digiagenttien koulutus ja käyttö luokissa

digitalisaatio digiagentti digitaidot oppilaiden osallisuus

Koulun yhtenäiset tavoite- ja digiportaat

Arabian peruskoulussa haluttiin edistää tavoitepohjaista oppimista digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä tehdä oppimispolku näkyväksi. Keväällä 2019 päätimme laatia kouluumme yhtenäiset digi- ja tavoiteportaat, jotta jokaisella luokka-asteella olisi yhtenäinen linja siitä, miten tavoitteita asetetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä digitaidot minimissään kullakin luokka-asteella tulisi osata ja miten oppilaat tekevät omaa oppimispolkuaan näkyväksi (portfolio).

tavoitteiden asettelu digiportaat, ,digiportfolio

Muuttuvat oppimisympäristöt ja yhteisopettajuus

2A ja 2B (aiemmin 1A ja 1B) opiskelevat paljon yhdessä ja opettajat tekevät paljon yhteistyötä. Oppimisympäristöjä hyödynnetään joustavasti ja monipuolisesti. Koulussa tokaluokkalaisten käytössä on useita eri luokkatiloja, joista yksi on kokonaan pulpetiton. Pulpetittomassa luokassa on pulpettien sijaan penkkejä ja muutamia jumppapalloja istumista ja muuta työskentelyä varten. Penkit muuntuvat moneen eri tarkoitukseen päivän aikana. Niitä käytetään mm. pöytinä, jolloin oppilas istuu lattialla. Pulpetin ääressä työskentely on mahdollista. Myös käytävätiloja hyödynnetään oppimisympäristönä. 2A ja 2B opiskelevat paljon toiminnallisesti ja usein myös ulkona lähiympäristössä. 2A-luokalla on ollut käytössään koulun alakerrassa monipuoliset ja muunneltavat tilat. Oppimisympäristö koostuu kahdesta luokkahuoneesta, joista toisessa on pöydät. Siellä oppilaat voivat halutessaan työskennellä rauhassa itsenäisesti omissa olossaan vaikkapa pöydän ääressä. Toisessa luokkatilassa ei ole pulpetteja, vaan penkkejä sekä muutamia jumppapalloja istumista ja muuta työskentelyä varten. Penkit muuntuvat moneen eri tarkoitukseen päivän aikana. Niitä käytetään mm. pöytinä, jolloin oppilas istuu lattialla. 2A-luokka opiskelee siis eri oppimisympäristöissä mahdollisimman toiminnallisesti käyttäen monipuolisia työtapoja. Tähän tarkoitukseen pulpetiton kokeilu sopii hyvin. Luokkatilat mahdollistavat nyt erinomaisesti liikkumisen, pistetyöskentelyn, koko luokan yhdessä tekemisen ja rauhallisen, itsenäisen työskentelyn. Luokkatilojen lisäksi käytössä on lähes koko ajan myös käytävätila, jonka ruutukuvioinen lattia tekee mahdolliseksi käyttää monia erilaisia tehtävätyyppejä opiskelussa. Sisätila- oppimisympäristöjen lisäksi 2A-luokka opiskelee usein ulkona , mikäli se on mahdollista. 2.lk:t käsittelevät kaveritaitoja viikottain kaveritaitotunneilla. Kaveritaitotunnit on aloitettu jo ensimmäisen luokan kevätlukukaudella 2018. Kaverituntien tavoite on ennaltaehkäistä riitatilanteita, syrjäytymistä ja kiusaamista.

yhteistyötaidot, lähiympäristö, yhteisopettajuus

Sähköinen portfolio oppilaan arvioinnin tukena

Paloheinän ala-asteella sähköinen portfolio on käytössä koulun jokaisella oppilaalla. Oppimispäiväkirjamuotoiseen portfolioon oppilas on kirjoittanut kuvauksia omasta oppimisestaan vähintään kolme kertaa lukukauden aikana (eli vähintään kuusi kuvausta vuodessa). Sähköinen portfolio toimii oppilaan itsearvioinnin tukena. Oppimispäiväkirjaan oppilas kirjoittaa pohdintaa omasta oppimisestaan. Pohdinnan tukena oppilas voi käyttää Oppimisen taloa. Oppimisen talosta löytyy sekä eri oppiaineiden sisältötavoitteita että opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita oppilaalle ymmärrettävässä muodossa. Paloheinän portfoliotyö on vielä kesken. Portfolion raameja tarkennetaan ja muokataan paremmin arviointia tukeviksi lukuvuodelle 2019-2020.

portfolio, digiportfolio, oppimispäiväkirja, arviointi, itsearviointi